Jūs aplūkojat arhīvu Jaunumi.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Adios, Metlife! – Latviju atstāj vēl viens apdrošinātājs

Augusts 22, 2014 in Jaunumi, Publikācijas

Šoreiz Latviju visai klusi atst?j viens no pasaules liel?kajiem dz?v?bas apdrošin?t?jiem – Metlife. Uz modern?s biroja ?kas K.Ulma?a gatv? 86F jau k?du laiku st?v pazi?ojums par telpu iz?r?šanu. Te viet? ir jaut?jums – k?p?c? Kas notiek Latvij?? Metlife l?mums likvid?t savu Latvijas fili?li nav reakcija ne uz Ukrainas konfliktu, ne uz Krievijas sankcij?m, bet gan t? ir citu apst?k?u izsaukta att?st?ba. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošinātāju profesionālais viedoklis par ugunsgrēku Rīgas pilī

Jūnijs 21, 2013 in Jaunumi

Skatoties no profesion?l?s risku anal?zes un apdrošin?šanas viedok?a, p?d?j? laika liel?k? ugunsnelaime – ugunsgr?ks prezidenta pil?, diemž?l k?rt?jo reizi par?d?jis m?su negatav?bu kr?zes situ?cij?m. P?c nep?rbaud?t?m zi??m, ugunsdz?s?jiem no div?m R?g? pieejamaj?m k?pn?m vienas esot bijušas remont?, savuk?rt p?rvietojamais ?dens s?knis esot notikuma viet? sal?zis. Tas atsauc atmi?? p?ris gadus vecu notikumu Ventspil?, kur v?tras rezult?t? p?rtraucoties elektr?bas padevei, izr?d?j?s, ka amonjaka tvertn?s no diviem av?rijas ?eneratoriem viena nebija, bet otrs bija remont?, un gribot negribot s?k?s iedz?vot?ju b?gšana no pils?tas. Riska anal?zes un gl?bšanas pl?na šaj? situ?cij?, š?iet, vakar nebija ne ugunsdz?s?jiem, ne gl?bšanas dienestiem un ar? tuv?k esošajiem objektiem – piem?ram citiem muzejiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

AAS Balva In memoriam

Jūnijs 18, 2013 in Jaunumi

Ar Finanšu kapit?la tirgus komisijas (FKTK) 17. j?nija l?mumu ir lab?kos med?bu laukos aizg?jusi Latvijas vec?k? apdrošin?šanas sabiedr?ba AAS Balva. Balva dibin?ta 1992. gad? un t?s s?kumstrukt?r? bija izmantoti PSRS laik? funkcion?juš?s sabiedr?bas Ingosstrah elementi. Otra no div?m tolaik PSRS esošaj?m apdrošin?šanas sabiedr?b?m – Gosstrah juridisk? mantiniece ir AAS “SEB Dz?v?bas apdrošin?šana”, kura kop? ar nesen dibin?to AAS “Citadele Life” ir „p?d?jie mohik??i” no Latvij? re?istr?taj?m dz?v?bas apdrošin?šanas sabiedr?b?m.

AAS Balva sav? trauksmainaj? dz?v? ir g?jusi cauri daž?dam turbulent?m att?st?bas f?z?m. 1996. gad? t? p?r??ma tolaik pirm?s „neatkar?g?s” apdrošin?šanas sabiedr?bas AAS Duk?ts fili??u t?klu, t?dej?di stabili k??stot par Latvijas sabiedr?bu Nr. 2 p?c fili??u t?kla apjoma. V?l?k gan to p?rsp?ja AAS Baltikums un, iesp?jams, ar? BTA. Bet k? veco laiku apdrošin?šanas trad?ciju nes?ja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nep?rsp?ta l?dz pat šim gadam. P?c ?pašnieku mai?as AAS Balva 2006. gad? apvienoj?s ar AAS Norden. Gan savos pirmss?kumos ar za?aj?m kart?m, gan ar? p?d?jos gados, Latvij? Balva bija paz?stama k? viens no Latvijas OCTA l?deriem. Tom?r OCTA zemo cenu gados, kuri s?k?s 2009. un 2010. gad?, ar l?dera godu nepietika, lai nodrošin?tu labu pe??u, bet Balvas turbulent? v?sture un reput?cija nebija t?da, lai sp?tu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošin?šanas segmentos. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Pavasara pali – apdrošināšanas un kompensāciju iespējas

Maijs 8, 2013 in Jaunumi

P?c š? gada lielajiem pavasara paliem nu ir laiks atskat?ties atpaka?, apl?st zaud?jumus, uzs?kt ?pašumu atjaunošanas darbus un g?t k?du m?c?bu n?kotnei.
Palos cietuš? ?pašuma atjaunošanas finans?šana att?st?t?s zem?s parasti ir apdrošin?šanas jaut?jums. K? tas izskat?s Latvij?? – apdrošin?šanas jom? Latvija ir visai atpalikusi valsts, ja spriež p?c apdrošin?šanas pr?miju attiec?bas pret nacion?lo kopproduktu. ES iedz?vot?ji apdrošin?šanai proporcion?li t?r? vair?k no sava ?imenes budžeta un ar? atl?dz?b?s sa?em krietni vair?k nek? Latvijas iedz?vot?ji. T?p?c nav br?nums, ka liel?k? da?a palu zaud?jumu Latvij? izr?d?s neapdrošin?ti. Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija ir veikusi anal?zi par to k? Latvijas apdrošin?šanas sabiedr?bas sedz pavasara palu risku, un kas b?tu j??em v?r?, izv?loties apdrošin?t?ju n?kamajam pavasarim.
Parastam m?jas ?pašniekam apdrošin?t?ja izv?le nav nekas seviš?s – tikai j?izlasa visu apdrošin?t?ju noteikumi, j?m??ina saprast speci?l? terminolo?ija, j?nov?rt? sava ?pašuma riska faktori un voilà! – atliek tikai izv?l?ties piem?rot?ko. Lai viegl?k var?tu sal?dzin?t daž?du apdrošin?šanas sabiedr?bu pied?v?jumus, iepaz?stin?sim las?t?jus ar m?su anal?zi. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošināšanas brokeru asociācijas komentārs par AAS Balva

Aprīlis 20, 2013 in Jaunumi, Publikācijas

Tikko medijos izskan?jusi zi?a, ka FKTK l?musi ar 16.apr?li uz laiku aptur?t Apdrošin?šanas sabiedr?bas Balva licenci, k? rezult?t? AAS Balva vairs nedr?kst parakst?t jaunus apdrošin?šanas l?gumus l?dz licences atjaunošanai.

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) v?las inform?t, ka licences aptur?šana nerada t?l?t?jus draudus jau sp?k? esošajiem l?gumiem, par kuriem AAS Balva turpina pild?t savas saist?bas. Protams, esošajiem Balvas klientiem un sabiedr?bai kopum? var rasties bažas, ka licences aptur?šanai var sekot ar? maks?tnesp?ja, tom?r uzskat?m, ka pagaid?m nav t?du zi?u vai impulsu, lai šis scen?rijs b?tu ticam?kais.

Skop? (Latvij? pieejam?) inform?cija par šo notikumu r?da, ka licences aptur?šana var?tu b?t saist?ta ar iesp?jamiem p?rk?pumiem, AAS Balva darbojoties Lielbrit?nijas tirg?. AAS Balva 2012.gada beig?s ir ien?kuši jauni akcion?ri – k?da Lielbrit?nijas invest?ciju komp?nija. Tas rada pamatu cer?b?m, ka akcion?riem ir bijusi pietiekama inform?cija par AAS Balva st?vokli, un akcion?ri ir un b?s gatavi veikt nepieciešamos ieguld?jumus komp?nijas darb?bas turpin?šanai, ja t?di b?s vajadz?gi.

Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Glābšana uz ledus – kurš maksās?

Aprīlis 18, 2013 in Jaunumi

 

Pirms ned??as Latviju un pasauli p?ršalca zi?a, par vair?k nek? 200 makš?erniekiem, kuri attap?s uz milz?ga dreif?joša ledus gabala J?rmal?. Pateicoties gl?bšanas dienestu un armijas kop?g?m p?l?m, visi p?rgalvji ar daž?du gl?bšanas l?dzek?u pal?dz?bu – piep?šam?m laiv?m, velko?iem, helikopteriem un pat ledlauzi, tika izgl?bti.

Uz mirkli Latvija pasaul? k?uva slavena. Zi?a par j?r? iep?stajiem makš?erniekiem un vi?u varon?gajiem gl?b?jiem aplidoja masu inform?cijas l?dzek?us, nok??stot pat l?dz Austr?lijai un ??nai, t?dej?di p?rsp?jot valsts apmaks?to Latvijas t?la veidot?ju p?li?us m?su zemes populariz?šan?. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošināto personu interešu aizsardzība

Oktobris 29, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) ir sagatavojusi vair?kus priekšlikumus, k? nodrošin?t apdrošin?to personu interešu aizsardz?bu, un lab?k piem?rot Latvijas likumus un normat?vos aktus re?lajai situ?cijai apdrošin?šanas nozar?.

Plaš?ku sabiedr?bu finanšu nozar? bieži vien vair?k interes? bankas (?paši, kad atkal par?d?jusies  interese par atseviš?u banku stabilit?ti). Tom?r finanšu sektor? bez bank?m ietilpst ar? apdrošin?šanas sabiedr?bas. Apdrošin?šanas un uzkr?jošais  sektors (dz?v?bas apdrošin?šana, pensiju l?me?i)  daudz?s valst?s ir pat iev?rojami liel?ks par banku sektoru. T?d?? gluži autom?tiski rodas jaut?jumi k? Latvij? tiek aizsarg?tas apdrošin?to personu intereses un vai Latvij? apdrošin?to personu intereses tiek adekv?ti aizsarg?tas. Notikumi ap nu jau gadu atpaka? bankrot?jušo Kr?jbanku par?d?ja, ka bankai piederoša apdrošin?šanas sabiedr?ba (LKB Life), nesp?ja p?rdz?vot m?tes komp?nijas maks?tnesp?ju un bankrotu. Ar? AAS LKB Life pret?ji s?kotn?ji optimistiskajiem FKTK un pašas komp?nijas vad?bas pazi?ojumiem tom?r l?n? gar? likvid?j?s un pašlaik izmaks? kompens?cijas apdrošin?tajam person?m.

Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Asociācijas vienojas par vadlīnijām apdrošināšanas brokeru iepirkumos

Septembris 27, 2012 in Jaunumi

2012. gada 26. septembr? R?g? notika Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cijas (PABA) un Latvijas Apdrošin?šanas brokeru asoci?cijas (LABA) p?rst?vju tikšan?s, lai diskut?tu par kop?g?m vadl?nij?m apdrošin?šanas brokeru izv?l?, veicot apdrošin?šanas brokeru iepirkumu.

2012.gada s?kum? masu m?dijos izskan?ja vair?ki diskutabli gad?jumi, kad valsts un pašvald?bu iest?des it k? necaursp?d?gi un bez konkursa r?košanas ir izv?l?juš?s apdrošin?šanas brokerus daž?du apdrošin?šanas pakalpojumu nodrošin?šanai.

Apdrošin?šanas brokeru pakalpojumus valsts un pašvald?bu iest?des un komercsabiedr?bas publiskajos iepirkumos izmanto jau turpat 15 gadus. L?dz šim Publisko iepirkumu likums speci?li neregul?ja k?rt?bu, k?d? pas?t?t?js ar apdrošin?šanas brokera pal?dz?bu iep?rk apdrošin?šanas pakalpojumus, ne ar? to, k? pas?t?t?js maks? atl?dz?bu par sa?emtajiem pakalpojumiem apdrošin?šanas brokerim. Rezult?t? past?v?ja neskaidr?bas un pretrun?gi viedok?i, kas robežoj?s pat ar aplamu viedokli, ka apdrošin?šanas brokeru pakalpojumus publiskajos iepirkumos nedr?kst izmantot visp?r.

Beidzot 2012.gada j?nij? Saeim? tika pie?emti groz?jumi Publisko iepirkumu likum? (groz?jumi st?j?s sp?k? ar 1.augustu), kur? tika noteikts pien?kums pas?t?t?jam veikt atseviš?u iepirkumu apdrošin?šanas brokera izv?lei.  Pati brokera izv?les proced?ra Publisko iepirkumu likum? nav nek? atseviš?i atrun?ta un šobr? tai ir piem?rojami visp?r?jie likuma principi. Read the rest of this entry →