Pārskats par projekta gaitu un rezultātiem

Pārskats par projekta gaitu
un rezultātiem


Lai sekmīgi realizētu projektu „NVO līdzdalības uzlabošana lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanas nozarē”, vispirms bija jāveic informatīva  un komunikatīva rakstura darbības un atbilstoši arī  jāveic dažādas administratīvās darbības.

Ļoti svarīga projekta sekmīgā īstenošanā bija Latvijas normatīvo aktu analīze, lai iepazītu normatīvos aktus, kuriem ir saistība ar apdrošināšanu, lai izvērtētu to nozīmību un novērtētu iespējamo izmaiņu biežumu no vēsturiskā izmaiņu biežuma. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar apdrošināšanu pēc tam tika identificētas NVO, kuras dažādā veidā varētu būt saistītas ar apdrošināšanas jautājumiem vai apdrošināšanas nozari.  Šajās NVO tikai arī apzināti un cilvēki, kuri ir atbildīgi par NVO darbību vai ir atbildīgi par to NVO darbības daļu, kurai varētu būt saistība ar apdrošināšanu tātā mērā kādā apdrošināšanas jautājumi var ietekmēt katras konkrētās NVO darbību. Lai nodrošinātu sabiedrības lielāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanā, tika apzināti speciālisti (apdrošināšanā, jurisprudencē, dažādu profesiju specifikā) un uzsākta sadarbība ar tiem Projekta ietvaros. Uzsākot prjekta darbību notika līgumu slēgšana ar projekta administrēšanas un īstenošanas personālu un organizācijām, kas sniedza pakalpojumus projekta ietvaros. Tika piesaistīta apdrošināšanas speciāliste Laura Cimmere, kurai bija plašs administratīvo saturisko projekta realizēšanas pienākumu loks. Tāpat projekta vajadzībām tika noslēgts līgums par datortehnikas īri, kuru piegādāja SIA „Kselus”. Pētījumu izstrādei un komunikācijai interneta vidē, tika noslēgti līgumi ar biedrību „Progresīvo tehnoloģiju institūts” un SIA „Projektu konsultāciju centrs”. Ārkārtīgi nozīmīgas juridiskās konsultācijas līgumu sastādīšanā, likumdošanas procesu ietekmēšanā sniedza SIA „A. Pundura konsultāciju centrs”.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta norisi, divas reizes mēnesī notika regulāras projekta vadības sanāksmes, kurās piedalījās speciālists, LPABA valdes loceklis un administrators. Sanāksmju darba kārtībā bija gan turpmāko pasākumu plānošana, gan notikušo aktivitāšu izvērtēšana.

Lai nodrošinātu projekta grāmatvedības uzskati, tika piesaistīts uzņēmums SIA „Baltijas konsultāciju nams”.

LPABA jau bija veikusi iepriekšējas pārrunas ar daļu no organizācijām, kas varētu  piedalīties projekta īstenošanā un darbā ar projekta jautājumiem. Aktivitātē speciālistu tīkla izveidošanai, tika uzrunātas NVO, kas izteica vēlēšanos piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un tika oficiāli uzaicinātas piedalīties projektā. Tika izstrādāta metodika sadarbībai ar NVO to iesaistīšanā lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē un un tika izstrādāts arī sadarbības plāns sadarbībai ar NVO. Rezultātā tapa saskaņots NVO sadarbības plāns un metodika to iesaistīšanā lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē. Ar atsevišķām NVO šīs plāns un sadarbība jau tika tālāk un padziļinātāk īstenoti, strādājot pie konkrētām apdrošināšanas problemātikām un konkrētiem normatīviem aktiem, kuru izmaiņas procesā mēs projekta ietvaros piedalījāmies.

Lai realizētu 4. aktivitāti – Metodikas izstrāde NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē – tika realizēti šādi posmi:
1) esošās situācijas analīze, sabiedrības viedokļa izpēte par apdrošināšanas pakalpojumu atbilstību sabiedrības interesēm. Analīzi veica SIA „Projektu konsultācijas centrs”;
2) analīze par likumdošanas bāzi un normatīvo aktu izmaiņu biežumu apdrošināšanā, ko īstenoja biedrība „Progresīvo tehnoloģiju institūts.

Uz šo abu pētījumu rezultātu bāzes tapa „Metodika NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē”.

Projekta 5. aktivitāte paredzēja interneta komunikācijas izstrādi. Tās ietvaros tika aktualizēta LPABA mājas lapa internetā. Izstrādāta atsevišķa sadaļa, kas atvieglotu un sistematizētu sadarbību ar citu NVO, speciālistiem, valsts un pašvaldības iestādēm, lēmumu pieņēmējiem apdrošināšanas nozarē. Aktivitāte cita starpā arī nodrošina projekta labāku ilgtspēju.

Projekta mērķu sasniegšanai tika organizēti 4 semināri. Tie bija paredzēti LPABA biedriem, nozares speciālistiem un pārstāvjiem no citām NVO, lai
1) informētu par projekta gaitu;
2) iepazīstinātu ar pamatnostādnēm un metodiku likumdošanas iniciatīvās;
3) diskutētu par efektīvākajiem veidiem kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā;
4) izstrādātu rīcības programmu NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanā.

Organizējot seminārus, tika pievērsta uzmanība tiešās mērķa grupas vajadzībām un problēmām, kas izriet no tās dalībnieku vecuma, dzimuma. Semināru tematika tika izvēlēta vadoties no tajā brīdī aktuālajiem apdrošināšanas normatīvo aktu izmaiņu jautājumiem.

Projekta laikā tika saņemtas juridiskas konsultācijas projekta dalībniekiem par juridiskās tehnikas jautājumiem, par normatīvo aktu izmaiņas kārtību, par dokumentu noformēšanu un sagatavošanu, priekšlikumu iesniegšanas kārtību, lai NVO varētu praktiski iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos valstiskā līmenī un normatīvo aktu izstrādē. Tika saņemtas juridiskas konsultācijas par dokumentu noformēšanas kārtību, veicot izmaiņas apdrošināšanas vispārējo normatīvo aktu  dokumentiem. Tas ietver darbu pie Publiskā iepirkumu likuma, sagatavojot dokumentāciju iesniegšanai LR Finanšu ministrijā, kā arī Saeimā 2. un 3. lasījumā, kā arī Latvijas oficiālo pozīciju un tās formēšanu kārtību Eiropas Parlamenta direktīvai par apdrošināšanas starpniecību un darbu pie Likuma par eiro ieviešanu. Tāpat tika saņemtas juridiskās konsultācijas par dokumentu noformēšanas kārtību, veicot izmaiņas apdrošināšanu regulējošiem normatīviem citos likumdošanas un normatīvajos aktos – tajā skaitā Publiskā iepirkuma likuma apdrošināšanas sadaļai Saeimas komisijās uz 2. un 3. lasījumu. SIA „A. Pundura konsultāciju centrs” sniedza juridiskās konsultācijas arī par LPABA izvēlēta  un normatīvā akta izmaiņu un ierosinātajām izmaiņām, ietverot konsultācijas par citu NVO priekšlikumiem. Šeit tika no juridiskā viedokļa izvērtētas un saskaņotas LPABA, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Apdrošinātāju Asociācijas nostājas. Tika veiktas arī juridiskas konsultācijas un dokumentu sagatavošana par ierosinājuma ietekmes izvērtēšanu uz citiem normatīvajiem aktiem gan izvērtējot Iepirkuma likuma apdrošināšanas sadaļas ietekmi, gan arī Konsultatīvajā padomē izskatīto Likumu par apdrošināšanu. LPABA saņēma arī konsultācijas par dokumentu sagatavošanu un noformēšanu ierosināto izmaiņu  noformēšanā un iesniegšanā, gatavojot priekšlikumus iesniegšanai LR Finanšu ministrijā par Iepirkumu likumu, kā arī Likumam par apdrošināšanu Konsultatīvajā padomē. Te iekļautas arī konsultācijas par direktīvas grozījumu pārnešanas procesu uz nacionālo likumdošanu. Juridiskās konsultācijas par NVO priekšlikumu iesniegšanas kārtību un juridiskās metodikas  izstrādi ietvēra saskaņošanas kārtību ar citām asociācijām Iepirkumu likuma sakarā, kā arī konsultācijas par Ārstniecības likumu Civiltiesiskās apdrošināšanas (CTA) sakarā. Tāpat SIA „A. Pundura konsultāciju centrs” izstrādāja LPABA vajadzībām starpasociāciju sadarbības līgumu, kurš gan vēlāk tika aizstāts ar sadarbības plānu. Juridiskās konsultācijas tika izmantotas arī LPABA veidotajiem semināriem, saskaņojot veselības apdrošināšanas iepirkuma kritērijus, kā arī konsultējot par apdrošināšanas brokeru iepirkumu vadlīnijām.

Lai sekmētu efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, 2012. gada 14. jūnijā LPABA priekšsēdētājs A. Auce piedalījās svinīgajā NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšanā.  Šis pasākums cita starpā bija arī nozīmīgs lai komunicētu ar citām NVO un salīdzinātu savu sadarbības pieredzi.

Projekta gaitā tika izstrādāti raksti – informācija presei par Projektu un tā mērķiem. LPABA mājas lapā tika aprakstīta projekta gaita un tā rezultāti. Regulāri tika veidotas preses relīzes, kuras tika izsūtītas mēdijiem ar kuru palīdzību tika arī gūta salīdzinoši liela publicitāte. Tika ievietota informācija, publikācijas un saites internetā, nolūkā piesaistīt iedzīvotājus un projektā neiesaistītās  NVO turpmākā sabiedrības līdzdalībā lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanā.

Kā Izstrādā metodika  tik jau izmantota praksē un visvairāk strādājot pie Publiskā Iepirkuma likuma izmaiņu projektiem, to izvērtēšanas, NVO viedokļu saskaņošana un iesniegšana lēmējinstitūcijām un citām ar to saistītām darbībām. Šī sadarbības efektivitātes testēšana mūsu vērtējuma bija sekmīga.

Projekta īstenošanas laikā arvien tiek turpināts darbs pie sadarbības veidošanas ar dažādām NVO, lai kopīgi apspriestu un ierosinātu likumu iniciatīvas dažādās šo asociāciju pārstāvētajās profesionālajās nozarēs. Sadarbības attīstīšana ir laikietilpīgs process, kurā starp dažādām institūcijām ir atšķirīgs progress. Sadarbība ar NVO ir atkarīga arī normatīvo aktu regulējuma stāvokļa katrā no atsevišķajām nozarēm un no šī jautājuma aktualitātes katrā nozarē. Tāpēc praktiskā sadarbība ir notikusi trīs pamata formās – speciālistu un organizāciju tīkla veidošana, kurā tiek iesaistītas nozares un organizācijas nozarēs, kurās apdrošināšanas jautājumu normatīvais regulējums nav ļoti aktuāls, diskusiju forma ar organizācijām, kur tiek apspriests normatīvo aktu un regulējuma stāvoklis un vēlamās izmaiņas un attīstība šajā jomā – nozarēs, kur apdrošināšanas jautājumi ir aktuālāki un praktiskas diskusijas jau par reāliem vai iespējamiem likumdošanas aktu jautājumiem nozarēs, kur tiek plānots pieņemt šos likumdošanas aktus un kur notiek iespējamas diskusijas par likumdošanas aktu pieņemšanas iespējamību un vajadzību.


Starp nozīmīgākajām likumprojektiem, pie kuriem LPABA strādājusi sadarbībā ar citām NVO jāmin šādi normatīvie akti:

• Publisko iepirkumu likums; Šis ir apdrošināšanas nozarei un arī ļoti lielai tautsaimniecības daļai ļoti nozīmīgs likuma projekts, jo ietekmē ļoti lielu apdrošināšanas nozares darbības apjomu. Šī likuma izmaiņu process bija ļoti garš un grūts, kur tika izstrādāti daudzi varianti daudzkārtīgi saskaņotas izmaiņas un notika piedalīšanās daudzās diskusijās. Pēc likuma grozījumu apstiprināšanas Saeimā 3. lasījumā pašlaik priekšā stāv apjomīgs darbs par apdrošināšanas brokeru iepirkumu vadlīniju izstrādāšanu kopā ar IUB un nozares pārstāvjiem un pēc tam šo vadlīniju apspriešana ar dažādām NVO.

• Dzimumu līdztiesības jautājums apdrošināšanā – likums par apdrošināšanas līgumu, diskusiju sākums FKTK un normu apspriešana ar dažādām  NVO.

• OCTA diskusija par likuma atvēršanu.

• OCTA tiešā zaudējumu regulēšanas mehānisma ieviešana, normatīvās bāzes apspriešana ar dažādām NVO.

• Informācijas atklāšanas vadlīnijas, pārdodot ieguldījumu produktus (FKTK normatīvās vadlīnijas) – normu apspriešana ar NVO, kas saistītas ar ieguldījumiem un finansēm; Izteikta iniciatīva ierobežot multilīmeņu pārdošanu ieguldījumu produktos.

• Obligātā īpašumu apdrošināšana; apspriestas šādas normatīvo aktu bāzes ieviešanas iespējas un lietderība ar dažādām NVO.

• Iepirkumu likums – IUB brokeru iepirkumu vadlīnijas.

• Enerģētikas likums – uzsākta risku un to finansējuma izpēte saistībā ar apdrošināšanu apzināšana un iespēju izpēte šo segumu iestrādāt likumdošanas aktos.

Ciešākā sadarbība izvērsusies ar Latvijas Apdrošinātāju Asociāciju un Latvijas apdrošināšanas brokeru asociāciju, kopā strādājot pie Publiskā iepirkuma likuma grozījumiem. Notikusi viedokļu apmaiņa likuma izmaiņām definējot apdrošināšanas iepirkumu. Tāpat notikusi apdrošināšanas iepirkumu normu vērtēšana piedaloties dažādām NVO, veselības jomā tam ir veltīts atsevišķs seminārs. Notikusi kopīgas nostājas saskaņošana. Šī likuma grozījumu sakarā LPABA ar saviem priekšlikumiem vērusies pie Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās komisijas, norādot uz esošā likuma interpretācijas un apiešanas iespējām. LPABA vērš Iepirkumu uzraudzības biroja uzmanību uz valsts un pašvaldības iestāžu publisko iepirkumu necaurskatāmību iepirkumos, kuros tiek izmantoti apdrošināšanas brokeru pakalpojumi. Lai aktualizētu problēmu, LPABA ar šo jautājumu vēršas arī pie Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.

Pateicoties veiksmīgai, LPABA koordinētai, NVO un valsts institūciju sadarbībai tika panākti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuri izsludināti „Latvijas vēstnesī” 2012. gada 12. jūlijā, Nr. 109 (4712). 18.31. pantā papildināja daļu ar 8. Punktu šādā redakcijā:

„8) ja iepirkumu priekšmets ir apdrošināšanas pakalpojumi un pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus, – apdrošināšanas brokera firma un kopējais atlīdzības apmērs, ko apdrošinātājs maksā brokerim.”

27.51.panta pirmajā daļā papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7) ja iepirkumu priekšmets ir apdrošināšanas pakalpojumi un pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus, – apdrošināšanas brokera firma un kopējais atlīdzības apmērs, ko apdrošinātājs maksā brokerim.”

LPABA aktīvi līdzdarbojusies pie likumprojekta „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”, izsakot savu vērtējumu par vienlīdzīgu attieksmi pret dzimumiem Finanšu kapitāla tirgus komisijas (FKTK) līmenī. Viedokļu saskaņošana šī likumprojekta ietvaros notikusi ar Veselības Aprūpes Darba Devēju asociāciju, Ģimenes Ārstu Asociāciju, Latvijas Urologu Asociāciju un Latvijas Ārstu biedrību.

Veidojot sadarbību ar NVO apdrošināšanas jautājumos, ar vairākiem savu nozaru speciālistiem ir izveidojusies ciešāka sadarbība:

• Veselības apdrošināšanas iepirkumi, kritēriji, apdrošināšanas un veselības iestāžu līgumslēgšanas prakse un aizkulises, civiltiesiskā apdrošināšana – par šiem jautājumiem notikušas diskusijas ar Veselības Aprūpes Darba Devēju asociācijas priekšsēdētāju Māri Rēvaldu, kurš aktīvi iesaistījās arī viena no LPABA semināriem organizēšanā, Latvijas Urologu asociācijas prezidentu Egilu Vjateru, Latvijas Uzturzinātnes biedrības valdes priekšsēdētāju Lailu Meiju, Patērētāju Tiesību aizsardzības organizācijas komunikācijas daļas vadītāju Sanitu Gertmani.

• Apdrošināšanas iepirkumu, OCTA jautājumi apspriesti ar Latvijas Apdrošinātāju Asociācijas prezidentu Juri Dumpi, Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas valdes priekšsēdētāju Aigaru Krūmu, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja valdes priekšsēdētāju Juri Strengrēvicu. Ar Latvijas Juristu biedrības prezidentu Aivaru Borovkovu pārrunāti OCTA juridisko izdevumu atlīdzināšanas jautājumi.

• Par investīciju produktiem un informācijas atklāšanas vadlīnijām notikušas konsultācijas ar Latvijas Komercbanku Asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski.

Latvijas Alpīnistu Savienības prezidents Normunds Reinbergs ir LPABA sadarbības partneris ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanas risku izvērtēšanā specifiskām alpīnistu apdrošināšanas vajadzībām.

Ilglaicības nodrošināšana:

1) Ar iegūto pieredzi un kapacitāti LPABA var strādāt pie citiem normatīviem aktiem.

2) Apzinātās NVO un speciālisti nodrošina iespēju iesaistīt šīs NVO un speciālistus arī nākotnē notiekošās normatīvo aktu izmaiņās kas skar apdrošināšanas jomu. Izstrādātais www lapas papildinājums ievērojami atvieglos šo darbu

3) Ir identificētas NVO un izveidota sistēma, pēc kuras var tās iesaistīt sadarbībā par tām interesējošiem normatīviem aktiem.

4) Ilglaicību nodrošina biedru finansējums.


Projekta aktivitāšu ietvaros saniegtie rezultāti

Aktivitātes Nr.3

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts (produkts vai pakalpojums)

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

1

Projekta administrēšana Realizēts dotais Projekts

1

projekts

2

Projekta dalībnieku atlase Sadarbība ar NVO šajā Projektā

Uzrunātas 64 NVO. Ar tām saskaņoti sadarbības plāni, identificēti atbildīgie speciālisti un konstatēta NVO ieinteresētība tālākā sadarbībā.
Padziļināta  sadarbība ar NVO, kas piedalījās konkrētu normatīvo aktu izmaiņās VADDA, Apdrošinātāju asociācija, apdrošināšanas brokeru asociācija, Latvijas Ārstu biedrība un atsevišķas tās sastāvā esošas profesionālā sbiedrības, Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija.

Sadarbības plāns ar NVO

3

Speciālistu tīkla izveidošana Datu bāze ar ierakstiem par dažādu ar apdrošināšanu saistītu sfēru speciālistiem

1

43

datu bāze;

ieraksti par speciālistiem http://paba.eu/paba-sadarbibas-partneri/nozaru-eksperti/

4

Metodikas izstrāde NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē Metodika NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē

1

metodiskais materiāls

5

Interneta komunikācijas izstrāde LPABA mājas lapas www.paba.eu aktualizācija;jaunas sadaļas izstrāde un ieviešana, kas atvieglo un sistematizē sadarbību ar citām NVO, speciālistiem, valsts un pašvaldības iestādēm, lēmumu pieņēmējiem apdrošināšanas nozarē.

1

1

www.paba.eu aktualizācija

jauna sadaļa mājas lapā

6

Semināri Noorganizēts seminārs

4

seminārs

7

Juridiskās konsultācijas Sniegtas jurista konsultācijas projektā iesaistītajām NVO. Dažādu normatīvo aktu izvērtējumi

150

stundas

8

NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana. Parakstīts NVO un MK sadarbības memorands

1

NVO

9

Projekta publicitāte Sagatavoti raksti/preses relīzes;Publikācijas nozaru portālos;rakstu/preses relīžu izsūtīšana medijiem un sadarbības partneriem;

informācijas ievietošana LPABA mājas lapā par projekta gaitu;

10

3

10

10

 

raksti

vieta nozaru portālos rakstu ievietošanai

informācijas elektroniska nosūtīšana

informācijas ievietošana

10

Normatīvā akta izvērtēšana un ierosinājumu iesniegšana Ierosinājumi normatīvā akta uzlabošanai

1

ierosinājumu pakete

11

Projekta rezultātu izvērtēšana ilglaicības nodrošināšanai Sagatavots vispusīgs pārskats par projekta gaitu, rezultātiem, ieguvumiem, tālākām darbībām ilglaicīgai attīstībai

1

Pārskats

 

Projekta ietvaros sadarbībai tika uzrunātas 64 nevalstiskās organizācijas. No tām padziļināta sadarbība izveidojusies ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociāciju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Veselības Aprūpes Darba Devēju asociāciju, Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrību.

Lai informētu par aktualitātēm apdrošināšanas nozarē, ir izsūtītas 10 preses relīzes lielākajiem Latvijas medijiem. Visvairāk publicētās ir preses ziņas par OCTA nepieciešamību arī skuteriem, Tiešo zaudējumu regulēšanu, par multilīmeņa shēmām apdrošināšanā kā arī par vienlīdzīgu attieksmi pret dzimumiem apdrošināšanas kontekstā. Daži mediji LPABA sūtītos materiālus vienkārši pārpublicēja, bet lielāki mediji kā, piemēram, Dienas bizness, pēc saņemtajām relīzēm izmantoja tajās paustās tēmas un viedokļus, atsaucoties uz biedrību.

Projekta ietvaros ir izvietotas 3 saskaņotas publikācijas interneta portālos:
• Apdrošināšana – vienlīdzīga sievietēm un vīriešiem (SievietesPasaule.lv)
• Apdrošināšanas iepirkums – kā pareizāk iepirkt apdrošināšanu (Epadomi.lv)
• Multilīmeņu shēmu riski uzkrājošās apdrošināšanas veidos (NeoGeo.lv)

Ir noorganizēti 4 semināri:
• „NVO līdzdalības uzlabošana lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanas nozarē ”.

• Veselības apdrošināšanas piedāvājumu vērtēšana apdrošināšanas iepirkumos.

• Vadlīnijas apdrošināšanas brokeru izvēlē, veicot apdrošināšanas brokeru iepirkumu.

• Sagaidāmās izmaiņas ar apdrošināšanu saistītajos normatīvajos aktos. LPABA darbs ar tiem.

Pateicoties ESF piešķirtajam finansējumam, izdevās uzlabot Asociācijas interneta mājas lapu. Tā ieguva jaunu dizainu, ir tehniski labāka satura veidotājiem un saturiski pārskatāmāka lietotājiem. Mājas lapā atrodama gan informācija par projektu, gan nozaru speciālistu kontakti, gan noderīga informācija, izvēloties apdrošinātāju vai apdrošināšanas brokeri, kā arī izveidoti atsevišķi forumi speciālistu domu apmaiņai un viedokļu saskaņošanai.

Projekta ietvaros ir paveikts nozīmīgs darbs, veicot reālas izmaiņas normatīvajos aktos. Visvērienīgākais darbs tika ieguldīts nozarei būtiskajā Publiskā iepirkuma likumā. Tika panāktas likuma izmaiņas, pašlaik turpinās darbs pie apdrošināšanas brokeru iepirkumu vadlīniju saskaņošanas un iedzīvināšanas IUB praksē. Tāpat tika izteikts viedoklis par dzimumu līdztiesību apdrošināšanā un šis viedoklis daļēji arī tika ņemts vērā. LPABA veica nozīmīgu koordinēšanas darbu, piedaloties Latvijas pozīcijas veidošanā par EU apdrošināšanas starpnieku direktīvas izmaiņu projektā.

Viens no projekta uzdevumiem ir informēt sabiedrību par ieguvumiem – iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā apdrošināšanas sfērā. LPABA to īstenojusi, publicējot informāciju un aicinājumu citām NVO un ieinteresētajām personām savā interneta mājas lapā.

92,72% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2,582 komentāri: Pārskats par projekta gaitu un rezultātiem
 1. > Media on “Niiden” hainnllassaJopa meni puolustelusi hakuammunnaksi. Niputat hienosti maailman kaikki toimittajat, sanomalehdet, TV-kanavat yms. sanaan “media”. MEDIA ja VALTAMEDIA on kaksi eri asiaa! Katso vaikka tuonne itänaapurin suuntaan ja mieti mitä eroa on medialla ja valtamedialla, ennenkuin panettelet noin raskaasti

 2. Newton Posted on ei, eu não consegui baixar as ultimas 3 partes, a primeira parte está ótima, mas a 3 ultimas não abri com nenhum programa, por favor me ajudem.

 3. The “Law? of attraction” is not an actual scientific law. It’s a pseudoscientific, spiritual belief that is perpetuated by people thinking more positively hence noticing the positive things that happen to them more than the negatives. This makes it seem as though their positive thoughts affect the external world when in fact it is only influencing their internal reactions.

 4. Quelle bonne idée. Peut être que vous vous rendrez compte qu’il n’est pas loin mais que vous ne l’aviez par remarqué, qui sait ?Venez nous dire si c’est facile.Nanou

 5. I’m not a fan of the “f” word feedback. It has a negative connotation. I’m working on a substitute. Maybe you or someone else has one.Many in leading positions say they want to hear what their constituents really think. Then when someone steps up and speaks their mind, the leader belittles or minimizes the comment as unimportant. Or worse, they unfairly put the person down for no reason at all.This type of behavior will encourage an inauthentic team who mask their true feelings.

 6. Deus Ex Human Revolution thankfully has the soundtrack included in the Augmented Edition of the game. I have been looking forward for this game for almost 10 years.I couldnt agree more about OST’s in collecters editions. It really makes sense.

 7. stu (40)-Plat Premier: Cervelles, au Beurre Noir “Zombie”Plate Seconde: Ris D’Homme aux Crustaces, Sauce HomardEntree: Jambon D’Avocat, En TranchesDessert: Sorbet d’Urine, Petits Fours Assortis

 8. hey dude! i’m thinking of getting another tattoo. i have two that i need covered up and a few more to finish my sleeve. for now gusto ko sana dagdag muna. i need something to go with . Something like . As much as possible gusto ko sana na maging fluid yung itsura niya so that it looks like 1 big tattoi instead of 2 small ones. inquire na rin ako ng price. btw, bodji imperial, a friend referred me to you.

 9. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 10. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 11. I am commenting to make you know what a incredible encounter my wife’s child gained reading through the blog. She even learned plenty of things, not to mention how it is like to have an ideal teaching mood to make other folks with no trouble learn various extremely tough subject areas. You really did more than our desires. Thanks for rendering those useful, trusted, educational and in addition easy tips about the topic to Lizeth.

 12. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent concept

 13. Mt bom!! Mas não acho brasileiro inferior intelectualmente a nenhum povo. Precisamos é de educação, cultura, esporte e trabalho. Precisamos de referencias boas, precisamos de polítcos corretos. Precisamos descobrir-nos. Menos oportunismo e mais igualdade, mais respeito.

 14. are on the right path…why is so many bent on that the “end?” is coming & of death & destruction???Judgement Day.It is sad to say that those that chooses to stay the current ego paradigm and not move forward will not be “carried” forward – there are many still on their paths to spirituality & experiences of the physical 3rd world – they are not ready yet – have to respect their free will.Those that are in the “fold” are waiting to assist us – as we will do – someday?

 15. Здравствуйте! Желчный пузырь растянут 18 Х 5 см (подозрение на водянку ЖП), 45 лет, ожирение есть (98 кг. при росте 172). Есть ли надежда на лапараскопию, или только операция открытым способом? Пожалуйста, ответьте, страшно очень.(((

 16. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 17. That’s an apt answer to an interesting question

 18. I am an opera singer and my second love and passion is fashion. I am making my own dresses since my early teens. Very often women are begging me to buy my dresses directly from my body. I love very much Alex Perry, and it would be my dream to own Alex Perry’s blue-white Sydney-Opera-House-Barbie-Dress.I am longing to wear it to my next Concert.If I would win the contest I could ask Alex Perry about this dress.Oh, it would be my dream!Barbara Idzkowska-Curtin

 19. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 20. las empanadas se ven muy rica,se parecen a nuestras sopaipillas(es una masa con puré de zapallo)un pan frito,tus empanadas son exquisitas,lo nuevo es mezclados con garbanzos,una delicia muy original,cariños y abrazos.

 21. Interesting. I better check those songs out.I also read about Comcast. I work for Comcast I am sorry that your services are still out. Did you mean tomorrow Tuesday or next week Tuesday? If next week, then that is unusually a long wait for a service call. We may be backed up due to the storm, but I will check to see if we can send someone out sooner. Please contact us and provide your information so we can look into this for you. I apologize for the trouble.Mark CasemComcast Corp.National Customer Operations

 22. Evil little gits, I hope their hands drop off!! Let's hope they do come back and get caught red-handed when the alarm goes off. Perhaps you could wire their entry point to the mains – that'd stop the bastards in their tracks!! (I'd love to have the nerve to do that, BTW, but suspect I'd end up being prosecuted for attempted murder!!)

 23. Os cinco judeus que mais mudaram a forma de ver o mundo foram: Moisés, quando disse: "a Lei é TUDO…" Jesus, quando disse: "o Amor é TUDO…" Marx, quando disse: "o Capital é TUDO…" Freud, quando disse: "o Sexo é TUDO…" Depois veio Einstein e mandou tudo à merda quando disse: "TUDO é relativo".

 24. Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?

 25. Ho ho, who woulda thunk it, right?

 26. I like to party, not look articles up online. You made it happen.

 27. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 28. October 12, 2012I do love the way you have presented this particular matter plus it does supply me a lot of fodder for consideration. On the other hand, through just what I have personally seen, I only hope as the feedback pile on that folks remain on point and not embark on a soap box regarding some other news du jour. Anyway, thank you for this exceptional piece and even though I do not agree with the idea in totality, I regard the perspective.

 29. Wow! I’m surprised Washington D.C.’s ranked #1, when there are all those other US cities with higher populations and more nightlife.But then, perhaps the fact that D.C.’s streets are relatively not as packed as some of the other major cities, allows drivers to drive faster, resulting in more damaging accidents.Just a guess.

 30. ilahi dinleilahiler dinle ilahilersohbetchat sohbet odalarıislami chatdini sohbetislami sohbetilahi ilahi dinleislami sohbetislami chat dini sohbetislami chatdini sohbetislami sohbetilahi dinleilahi indirilahiler dinle

 31. Pleased to see that internet site successful in this little i phone , every thing I wish to do will be well-designed. Appreciate your preserving it up to date while using most up-to-date.[]

 32. Mega pastors are public figures. They throw themselves into the spotlight, soak up as much publiclity as possible and then complain when they receive the same treatment that is dished to all famous people. I don't think that mega pastors have been singled out or treated unfarily by the media. They have to accept the good with the bad.

 33. I believe that the princess is every Barbaric and selfish. Maybe she does not tell the boy what door the tiger is in. So maybe what happens is he picks the door with the woman in it and is forced to marry the women right away. And the princess lives out her life with out him. That is what I think could happen but really we will never know.

 34. Det går vel ikke an å vokse fra å spise pepperkakedeig!?! Da vil jeg ikke bli voksen ;-)Det hadde vært helt greit med med noen kroner jeg kunne dedikert til julepynt, så slenger meg med i konkurransen.Min mailadresse er mkemi@hotmail.com

 35. You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

 36. Of course there is rape, teenage pregnancies, cheating and all that. But there’s this layer of *moral* covering everything…I would accept the moral if people respected it. But in the end, it’s very fake sometimes!Anyway, that was not the question – I am not saying “Westerns are better” – I am just saying that for a Western it might be hard to manage a relationship in Egypt. Period.giuliadventures recently posted..

 37. Awesome giveaway. I’m a big believer that T-shirts are the clothing that brings the world together.I’d love to win… High Times – Off White Space Face – White The End – White

 38. about it.Sola Scriptura is not some mere “legal compliance” view as opposed to a “spiritual growth and healing” view. Orthodoxy does not have a corner on those things, sorry.

 39. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 40. Kada je Google prvi put objavio dolazak novog algoritma koji ima za cilj obračun sa sajtovima “niske kvalitete”, objavljeno je da će samo 11,8 posto Američkih upita biti pod utjecajem ovog update-a, Å¡to je ipak bilo dovoljno da se napravi velika Å¡teta (u organskom prometu koji je padao čak do 80 posto) mnogim online poslovanjima, webmasterima i cijelom SEO tržiÅ¡tu. Kategorije sajtova koje su najviÅ¡e pogoÄ‘ene Google Panda update-om.

 41. the white house "ORDERS" us not to photoshop this pic…..this picture is paid for with tax dollars, so is the jack wagon in it, so are all the ass kissers who works for him, so are the vehicles which brought them to this photo op…etc….SEEMS TO ME THEY FORGET WHO WORKS FOR WHOM

 42. I love reading these articles because they’re short but informative.

 43. Snapcracklepop and lovelooking, yes, I think this is fake. There is already a puddle of blood (or whatever) in the bathtub and what looks like another fake “sack” that it’s draining from. Plus, this guy doesn’t seem to have much of a problem letting tainted blood spray all over his leg, his wife is not nearly as shocked as a normal wife would be, and there’s just no way anyone could sustain that kind of ailment or let it get that big. I call BS.

 44. Oh thank you for the kind offer – I guess if I look at it practically – it is all fixable. Buffy’s bumblefoot is on the mend but very demanding. Still on antibiotics and the bandage needs to stay on for months!

 45. I was suggested this blog by my cousin. I’m now not certain whether this post is written by means of him as nobody else understand such certain approximately my trouble. You are amazing! Thank you!

 46. Parabéns a todos os medalhistas!Pelos escores, o México é uma festa…Que mal tem que tenhamos estas condições de jogo nos eventos brasileiros?Marcio, quem está aplicando o óleo?Abs a todos, sigam firme.

 47. Dave, I think, a large proportion of college students can pass those classes. Perhaps, many don't want to become MDs, because of the long hours. So, instead, they may become biochemists or microbiologists, etc.

 48. I realize that facts and reality may not count, but for the record the Congress in 2006 was controlled by the Republicans:109th Congress (2005-2007)Majority Party: Republican (55 seats)Minority Party: Democrat (44 seats)Other Parties: Independent (1 seat)Total Seats: 100Majority Party Republican (231 seats)Minority Party Democrat (202 seats) Independent: 1Vacant 1TOTAL: 435Peter G. Miller

 49. I’m going to try this pattern. It does look a bit challenging but I’ll give it a whirl. If it’s only a square, I can probably do it!:) My favorite stitch is still stockinette, and I’m slowly learning the seed stitch by making a bookmark.

 50. Fascinating weblog! Is your theme customized made or did you download it from someplace? A theme like yours with a few easy adjustements would actually make my blog stand out. Please let me know where you bought your design. Thanks

 51. he simoneook ga ik vakantie kan daar je tips goed gebruiken aan de beweging zal hetniet leggen op de wintersport en die tips met komkomer lijkt me erg lekkerkijk uit naar het nieuwe tabatagr lineke

 52. Keep it coming, writers, this is good stuff.

 53. Ca Homes for Sale Silicon Valley Homes for Sale Cambrian Park San Jose Ca Homes for Sale San Jose Willow Glen Homes for Sale Almaden Valley San Jose Ca Homes for Sale Blossom Valley San Jose Ca Homes for Sale Saratoga Ca

 54. That’s more than sensible! That’s a great post!

 55. I can remember wearing my Sleepy Wrap 24/7 for the first 9-ish months of my daughter’s life. Then switched to the Ergo. I adored keeping her so close and miss it now that she’s 25 months and always running!

 56. That’s really thinking out of the box. Thanks!

 57. Penny Arcade SUCKS!! I have been using the Penny Arcade for a while and I love it so much!! Since i am a curious person, i decided to count my total before dropping in the penny Arcades to see how actual this machine is…Guess What??! my total was totally different, they ripped me off!!

 58. Kylläpä analysoit tätä hyvin! Ja kirjoitit julki niin monia sellaisia tuntoja, joita itsekin kirjaa kohtaan ensin koin ja joista sen luettuani pääsin eroon. Ehkä vuoden kirjayllättäjä?

 59. Wow Diane, I just love what God is doing in you and thru you. Thank you for sharing your heart with me. God has such good things ahead!

 60. The EPA is not God on earth…they are supposed to protect the environment from the invisible hand that cares not about it…it’s not perfect, but for all it’s flaws I’ll take all the protections…just look at what our wonderful corporations do in countries that don’t at least try to protect the environment.

 61. Alex, se la gente sta a casa di mamma e papà fino a 40 anni forse è anche perché una casa costa duecentomila euro e un trentenne non li ha, non riesce neanche a mettere via l'anticipo, e soprattutto, se va in banca a chiedere in mutuo da precario non glielo danno. A dire la verità, non si riesce a prendere manco un appartamento in affitto, senza la busta paga.C'è poco da meravigliarsi.

 62. The facility is open for all isn’t it? Chances are very good tea party people have paid and still pay the taxes for the grounds and upkeep as well as any liberal liars who spew their own and very real poison. Comparing this rally to al qaeda celebrating at ground zero demonstrates how truly base, how very poisonous you are, Bill.

 63. I’m unclear where anyone are having your information, but great theme. I needs to invest some time learning much more or knowing more. Thanks for magnificent info I was ready for this information pertaining to my mission.

 64. So, I don’t understand. They went to the farmers market and bought lunch…looks like it was at least eight bucks a person. You could actually buy meat or wine for that and … You know … Cook!

 65. Il n’apparaît pas que le prétendu contresens de Carla BS soit de la plus haute importance. Ce qui ressort de cette affaire est le très fort ressentiment (d’ailleurs réciproque ) de CBS envers les journaux: on peut comprendre les uns et les autres !

 66. So it look like it using the GameCube version of sonic adventure 2 (I know the reason is there is major bug on the dreamcast version mostly involves in Chao world “after death and rebirth”, however there is some minor bug on the GameCube version and that is the platforms gravity problems at final rush/final chase it dosen’t stay straights it keep short jump) “I hope they fix it”

 67. Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 68. Miracles abound everywhere and sometimes in the strangest of places. I will keep praying. You will keep praying. We will all keep praying and bide our time…keep looking up!!

 69. ape nak kisah bumi pahang ni luas kan..kan..memangpun tempat orang berdagang merempat..last..last rembat, tu baru d pantai cherating tempat lain manyak lagi woi..lihat nuuu d lereng bukit..ayoo.yo..nuu tengah belantara..ambik koo padan muka! pangkah jangan tak pangkah.

 70. isn't that lip colour heavenly beautiful!i gotta accept i am not really an eye shadow person..but these are so pretty..and thank you for the invitation to this garden party!

 71. Also, without giving anything away, I will say that the answers to some of your questions were in the episode. A rewatch may be in order! (Sbe rknzcyr, gur snpg gung gur 13gu gevor jrer nyy Plybaf. Ab uhznaf. Ng yrnfg nf sne nf V haqrefgnaq vg. Fb gur uhznaf qrirybcrq Plybaf ba Xboby, naq gung jnf gur 13gu gevor gung jrag gb Rnegu. Evtug?)

 72. Contact your local Realtor. He will provide you of most pre-foreclosure homes available for sale, and may have access to bank owned properties. If you are in South Florida, I can help.References : Was this answer helpful?

 73. Good to see a talent at work. I can’t match that.

 74. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 75. Sinceramente, desde que no se permite fumar en los garitos, los exfumadores “coñazo” como yo, entramos de forma más asidua a los garitos y creo que los que fuman y eran clientes asiduos de los bares, no han dejado de asistir a su cita con el café y la copita de coñá. Así que nada: “las gallinas que entran, por las que salen”

 76. "Sporty minimalism" is such a great way to define your style, Sandra. Would love to see the final outcome. The 80's-inspired hairband is definitely worth a look out too. Can't hardly wait! | |

 77. , “I don’t care how you get me ranked, just do it”. Let’s also assume that this is a freelance client, and not one associated with your day job. Would you find paid links to be an acceptable tactic?

 78. A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 79. This is exactly what I was looking for. Thanks for writing!

 80. Hi Brenda, click the link in the blog above and it will take you to my market so you can see what they look like. They’re basically Japanese-style breadcrumbs (the same you would use for tempura), but they’ve become more mainstream recently and can be found in most American markets next to the regular breadcrumbs. If you have trouble finding them, try a Japanese market, or you can substitute regular breadcrumbs if you like. Enjoy!

 81. This is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your great post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks!

 82. Wow I must confess you make some very trenchant points.

 83. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 84. Bottled water is nickels and dimes compared to the waste in city government. Every department is bloated with layers and layers of useless and unnessary management. The budget crisis is an excellent opportunity to pare it down by at least 30%. The politicoes will first cut libraries and parks as a punishment to the public, who will react by allowing them to tax them even more. Don’t buy it. The fat needs to be cut this time.

 85. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 86. Struggled today, as in cryptic, with NE corner. Put it down to watch England get thrashed and then cracked it. Problems were 6d, which is a concocted word, similar to choc yesterday, and 10, which I thought was a far-fetched clue. No more ‘centrals’ of 3 words please. Favs were 4 13a [brilliant] 13d 16 and 22. Overall a pretty good test with some ‘aah’ moments.

 87. It does look like a perfect chocolate cake — as everyone needs a little black dress in their closet, everyone needs a perfect chocolate cake in their recipe box!

 88. November 20, 2012 at 1:08 pm  ·   The beauty of these blogging engines and CMS platforms will be the lack of limitations and ease of manipulation that permits developers to implement wealthy content and ‘skin’ the internet site in such a way that with extremely little effort 1 would never notice what it can be creating the site tick all without limiting content and effectiveness.

 89. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 90. Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

 91. Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 92. Fields, de Hans van der Meer 18.06.2010 | Por christian Hace sólo unos meses os hablé de Reality Football, un proyecto fotográfico creado por Alan Powdrill. El proyecto consistía en mostrarnos a

 93. Dieser HTTP 500 Fehler ist in der Tat seltsam. In allen anderen Browsern außer IE wird eine normal generierte Fehlermeldung angezeigt. Fehler 500 macht irgendwie keinen Sinn, da es für einen “Internal Server Error” steht.Wer es genauer untersuchen möchte: Die Funktion heißt “wp_die” in der Datei “functions.php” (Zeile 1352ff) im Verzeichnis “wp-includes”. Der Header Status wird in Zeile 1388 gesendet.

 94. Kjempefine bilder! Ser du er flink til å bruke store kontraster på den ene siden, og high-key på den andre. Jeg synes du mestrer begge godt! Du har vært flink med poseringer på hender og føtter spesielt. Utrolig flotte de bildene der babyen har smilet på lur. Keep up the good work Kathrine!

 95. دوست عزیز یک سری فایل های مخصوص هر زبان بود در عکس های قبل که حذف شد و برای راحتی کار عکس جدید گزاشته شداین عکس رو مقایسه کنید با بازی خودتون.و دقت کنید فایل های شما از لحاظ حجم برابری کنه و کمتر نباشه.

 96. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 97. I would like to point out my love for your kindness for people that should have guidance on in this topic. Your special dedication to getting the solution all over ended up being really invaluable and has constantly made many people like me to achieve their targets. The warm and helpful instruction implies much a person like me and even more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 98. Very interesting idea Hilly, I like it! I don’t RP in LOTRO normally but as I used to be an avid paper and pencil RPer, this sounds like a perfect blend of the two. My availability to play LOTRO is limited but if I can, I’ll create a Hobbit on Laurelin and try to join in. Are you making up the Offline Skills or are you pulling them from existing games like the LotR Card Game? Just curious, either way, I think this is an excellent idea.    

 99. September 17, 2009Very, very true. That is what was on my heart last night falling asleep. My faith only gets stronger through this journey–I hope others will see that.Thank you so much. *Hugs*

 100. You lost me personally, friend. What i’m stating is, I imagine I recieve what youre saying. I’m sure what you’re saying, however you basically appear to have forgotten that could be other folks within the globe who view this concern for what it truly is and might even perhaps not feel you. You’ll be switching away much folks who appeared to be lovers of your respective site.

 101. So True, we all need to be reminded to “Enjoy the journey”..no stress…I have been holding onto a 6 pain antique window for years and I am determined to do this project BEFORE I start anything else….right now I’m in love with the paint that works like mercury glass…hummm what to do what to do>??????

 102. Ödets ironi om Johan Alcén lyckas i Mora när han floppade i Leksand.Har å andra sidan hänt fler spelare som gått från Leksand till Mora, så är ganska troligt =)

 103. on I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 104. J’ai lu quelque part une phrase (certains m’ont déjà dit qu’il s’agit d’un proverbe alemand): tout a une fin, sauf pour les saucisses, qu’en ont 2.

 105. I just like the useful details you supply into your article content.I will bookmark your web site and check out once more right here frequently.I am really guaranteed I’ll learn about loads of new stuff correct right here! Decent luck for the next!

 106. Stacey-I would never leave this shop!! I am in love with the back of the chair. Just enough but not overboard! Shelves are beautiful.Thank you for sharing. Your posts look fabulous!Happy Monday.Teresaxoxo

 107. Nino Napísané Hi SamI had a great time spending the day with you on the 11/11/2011, I lernead so much from you and cant wait to see you again as i am building on the knowledge you gave me and helping people like you do. It really was an experience I will never forget.Thank you so much Llewellyn

 108. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!

 109. Hey very cool web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also?I am satisfied to find so many helpful information here in the publish, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 110. Annabel I'll love your blog till the end of time,I have been in love with your style, prescence, quirkyness, and blog since the beginning of old chictopia college version. Your one of my style icons, I love the way you bring life to clothing & always will. please always write and I'll be sure to listen.

 111. I just want to tell you that I’m newbie to weblog and really liked you’re web-site. Most likely I’m planning to bookmark your site . You absolutely come with superb stories. Regards for sharing with us your web-site.

 112. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 113. Fixa’t que sí que produeixo! L’únic és que vaig a l’inrevés de tota lògica: quan em diuen de fer una ressenya, em poso a netejar els vidres. Quan l’urgent sigui netejar els vidres, em posaré a planxar. El que faci falta per tal d’invertir les prioritats.

 114. Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

 115. As a commenter noted above, you omitted Wake Forest (essentially a mirror image of Vanderbilt in its undergraduate experience), Duke, UNC, and UVA from your list of high-brow southern schools. It's always funny thinking about Vanderbilt next to the football juggernauts in the SEC. If they were, say, on the "Atlantic Coast," they'd be a shoe-in for transferring to the ACC.

 116. Jeg vil også totalt gerne vinde skumfiduser. Og det ville bare være en ekstra bonus, hvis jeg både vandt dem her og hos Maren! Men jeg er nu også meget godt tilfreds med at vinde de fem du sætter på højkant, især på grund af grillhandsken og forklædet!

 117. it depends on the person cuz of their skin tone.since im olived colored i look great in red and yellow.but ive seen other girls look incredible in a vibrant blue cuz theyre white complected.it varies.and of curse this includes guys

 118. This is a really intelligent way to answer the question.

 119. disse:I tried taking a look at your site on my ipod touch and the format does not seem to be right. Might wanna check it out on WAP as well as it seems most cellphone layouts are not really working with your site.VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

 120. the blues’And yes, as regards blaming after a loss, there is nothing funnier than blaming your new billion dollar stadium/ground. I was wondering what made arsene make this excuse! If this ground is new to you, it should be newer to your opponents! What a load of arsenal!If I’m provoked to write more on Arsenal’s progress (?), I would bring in more perspectives from Arsenal fans (hope you believe them) who are following them for more years than your 2 years and who have been arsenal fans even before their unbeaten league, unlike you!Reply

 121. There are no words to describe how bodacious this is.

 122. Hi Tom. Well day 4. Yoga. Not my cup of tea. I did it for about a half hour, gave up, went to cadio workout on eliptical instead. Sweated up a store. Ready to get back to the good pain ful stuff. Hopefully tommoroww will be better.

 123. disse:Ahhh sua linda… obrigada pelo carinho de sempre, viu!?Quando eu for uma professora famosa vou correndo ai te conhecer e te ensinar heheheheheBeijo grande no seu <3

 124. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 125. ah super, j’avais pas capté que tu étais à aix, tu étais pas à l’étranger avtmoi aussi j’habite aix depuis septembre, et j’ai pu gouter les calissons, une c’est délicieux et deux je tiens à te dire que ceux que tu as fait sont superbes !!je n’aurais jamais osé en faire, pensant que c’est trop dur!!

 126. Well FT, I am going to disagree on your appreciation of Robert Serra. Many of the oppo student leaders, a couple that come to mind Diego Scharifker or Oliver Blanco, would put him to shame in public really quickly. This Serra guy is just another grandisimo hablador de huevonadas. De esos hay miles. Which is not frightening at all, just sign of the times. Not all of them have the power to convince, for remember, Chavez solo hay uno.

 127. I am dying to know, how did they get it out? Pluck it, squeeze it, tweeze it? HOW? OMG dying to know! It looks so ….SOLID…like a gold nugget plucked from his brow….I just want to poke it, see if it’s squishy or solid…

 128. I reckon you are quite dead on with that.

 129. In relation to an unpublished comment:Veropret, you can contact me directly at peacay — gmail — comBut I suggest reading through this post thoroughly first because I think the answer(s) you seek are readily available.

 130. You’re right Sean, probably not worth it. I am encouraged that suzuki is coming out with new and different bikes that are somewhat relevant to what people are looking for, rather than chasing the sportbike pipe dream to oblivion.

 131. Heckuva good job. I sure appreciate it.

 132. ¡¡ como me gustan los erizos ¡¡ y por Almeria es muy difícil encontrarlos, en Cádiz los comí por 1º vez.Este revuelto es muy pero que muy sugerente, magnifico. Las fotos maravillosas, como siempre.Bsss Merchi, desde Almeria

 133. Det ble kjempelekkert Marit.Ser dere turtelduene har satt dem helt sammen så dere kan kose litt også,hihi.Du er heldig som har en mann som er like interressert i interiør som du er,blir sikkert noen fine bord han skal lage.Gleder meg til å se.Ha en fin søndagskveld begge to.Klem:)

 134. Imagine wearing it with that you havent taken off since seeing the Picasso exhibit. Then imagine rocking the piece which is made with bunjee cord and hemp and uses a for a clasp while .Which feels like the most likely scenario?.When I saw the bold interesting my first thought was Yes my second thought was How Seattle and my third was No wait you couldnt wear that in Seattle because youd look like a caricature..But maybe Im just overthinking it.

 135. of course like your web-site even so you need to have to check the spelling on quite a couple of of your posts. Numerous them are rife with spelling issues and I to uncover it quite bothersome to inform the reality however I’ll surely come back once again.

 136. 20 febrero, 2010franbueno os cuento lo que da la herramienta es en linea recta hay no tiene en cuenta que los cables de telefonica principalmente van por calles principales y lueg dividen en casetas pequeñas y de ahi a tu casa a mi por ejemplo me daba 700metros y resulta que tengo casi 3 km de cable.saludos en mi caso por lo menos  

 137. Do you have a spam problem on this internet site; I also am a blogger, and I was questioning your situation; weve developed some great strategies and were looking to swap options with other folks, be positive to blast me an e-mail if serious.

 138. Specialists say that loans aid a lot of people to live the way they want, because they can feel free to buy necessary stuff. Moreover, various banks give consolidation loan for all people.

 139. Loved the article have left you a comment on there as well. Just gonna re-post it hereKudos to you !! Being single is lots of fun and has its own advantages No need to worry about kids, school homework, having dinner ready for the family and all that jazz .. you can just pick up and head off for a vacay whenever you want … I think its fab ! And Spinsterlicious just sounds like a ton of fun

 140. John Unsworth asked a question about keyboard short-cuts during the Q&A, so it's interesting that you bring it up. I sort of dismissed the idea for difficult texts like Bentham, but on reflection–and remembering my own client users' dislike of the mouse–I think you're on to something.I'll try to post the recording and the Q&A soon.

 141. I do not understand how a man that loves the Lord and knows the bible think it is okay to get a tattoo . The bible teaches we should not do these things to our body. Our body is the temple of God when we are saved through accepting Jesus Christ as our savior.

 142. You rock, Alyx! And you are so right! It is not a popularity contest! I read your blog because you are awesome, because I like you and because I love to hear what you have to say. No matter if it is 7 times a week, once a week or once a month!

 143. Bud & I got our rides over Spanish skies while we were TDY in Zaragoza…That was freedom; the roar was indescribable, the force hitting my chest and squeezing my legs was terrific; and for the first time I got it. I got why our freedom was worth it, why we were doing what we were doing. I will never forget that feeling…

 144. Good post Prashant.I'm a Patent Agent and in my view Section 126 of the Evidence Act, 1872 should apply to patent agents. This is particularly important in cases like anticipation of patent infringement by the client, it will bring more transparency.

 145. wat leuk om te zien wat je kunt met 1 jeans, ik heb er nog 3 kapot liggen dus wie weet.. het inspireert zeker! En sowieso heel leuk dat je er dan ook nog eens een vissenthema aan verbindt!fijn weekend.

 146. the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet Box WordPress PluginSo I managed to pull this together for my two little birthday boys which means that little spark of craft know-how-ness is

 147. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 148. de ce bunicii nostrii care stateau la fân zile intregi fara crema cu SPF nu au facut cancer? inteleg ca stratul de ozon s'a subtiat, dar serios ca nu ma prea stresez cu cremele astea.. :)))

 149. Oi Norma,O Alzheimer é uma doença terrível, pois tira muito da personalidade da pessoa. Não tenho casos na família, mas já ouvi muitas histórias. Manter o corpo e a mente ativos é sempre bom!Abraços!!

 150. This is very, very tacky and bad. Busty girls should never, ever wear bandage dresses – totally declasse. Here the horrid tan, nails and ratty hair certainly don’t help. The fringing adds an almost comically bad finishing touch.

 151. Nice score. I finally gave up on finding a good’un and bought one with a small bulge in the barrel, figuring I would get it rebarreled. HA! Good luck on finding a barrel. Still lookng for one a year later. Give us a picture when you get a chance.

 152. No jeÅ¡tÄ› se to mohlo jmenovat Kolouščí bÄ›h, případnÄ› bÄ›hy, když už máme u Labe ten Skurůťák;-) Ale to bych se mohl dostat do Å™ečí a to já nerad. Jinak Přímka vlastnÄ› začíná rozlezovým bouldrem, tak klidnÄ› SD… Willhem

 153. Sacré Traubinush,vous, acteur, non…! Vous êtes un rôle – que dis-je un cap une presqu’il, un pédoncule (dur de la feuille) – à vous seul !AOPS L’ami Alex Solutricine – vitamine c’est, et à particule en plus, n’est-ce pas cher Traube – passera peut-être en Avignon amuser les amateurs de déclamation, sauf que lui, SES mots dira, ce que j’aime, maudissant les emprunteurs.

 154. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I'm very glad to see such fantastic information being shared freely out there.My site –

 155. Popescu consideră “regretabil” faptul că unul din cele mai vechi partide din Europa, până acum, fidel în permanenţă valorilor libertăţii ÅŸi democraÅ£iei, este incapabil să reacÅ£ioneze din interior “la barbaria politică comisă de Crin Antonescu ÅŸi de grupul din jurul său”.

 156. My husband’s birthday is July 2, so we’re having a cookout with his parents and then setting off fireworks in the driveway. A lot of people in our neighborhood do their own displays and everybody gets to watch everybody else’s

 157. Happy anniversary! You did the right thing to keep thesilver plate trays, they are so beautiful and now you won't be sorry that you sold them…Enjoy your plate trays!Henny

 158. "what the fuck is communism""Except I emphasized it by putting it in caps. Communism is a dead theology. Pure capitalism is a dead theology. America is, at BEST, a philosophy that picks the most useful portions of both.If you dislike socialism, the good thing about America is that no one forces you to take the money. You're free to hack out a path on your own. Just make sure you point that out to your 88 year old grandmother, who has outlived her "paid for" Social Security benefits by 16 years and is currently sponging off the state.

 159. MARA LOPES / SÓ O CRIADOR DO CEU E DA TERRA….É QUEM VAI DETERMINAR,O DIA.POIS SOMENTE ELE É QUEM SABE.DEUS O ÚNICO QUE NOS DEU A VIDA,E SÓ ELE QUE TEM ESTE PODER.

 160. Estou muito desesperada e querendo acabar com a minha vida mesmo sendo espírita mas os problemas que estou passando são enormes e não vejo saída para eles.Estou desempregada e passando maus momentos.Não sei mas em que acreditar.Ajude-me.Ore por mim pois estou precisando muito

 161. I am ALWAYS inspired by your tutorials! Thank you SO VERY much for showing us how to create works of art with your step by step photo’s and instructions! Makes me feel good when I’m able to give someone a piece of art! Thank you, Thank you, Thank you for your beautiful work and dedication!

 162. Thanks for this article. I might also like to mention that it can become hard if you find yourself in school and just starting out to establish a long credit rating. There are many students who are simply trying to survive and have a long or favourable credit history is often a difficult matter to have.

 163. Hi,I would like to write a guest post for your website, Beauty and Sugar. The article will be created exclusively for you and correspond to your requirements.Topic: Simple Tips for Beautiful TeethLooking forward to hear from you soon!Best Regards,Helen

 164. Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

 165. Bravo, Ryan. Even a nonbeliever like myself has moments when his Baptist upbringing seems to ring true with current events. But this is not the Apocaplyse; the world is still okay. I thank whatever the Creator is for that.

 166. This comment is hidden to you.I bought this 3 plugin combo on 11/19/2011.Paypal transaction id: 1LM59513SK4760410How do I get this current version?thanks,Tom  •    •  This comment is hidden to all users except to its author!

 167. One question I conduct have though is actually more about how you go about creating a blog which cultivates people today actually leaving comments together with moving from passive people to proactive contributors. any sort of thoughts?

 168. Hey people why dont you stop being cheap and just go out and BUY the cup? I bought a 30 ounce sprite and im drinking it while i play the beta! And im not sharing either ! Mwahaahahaha >:)PSN- jesstin3

 169. Twitter: Kalau saya biasa panggil sis, tak pun tengok apa orang panggil, kalau tak tahu juga, ikut nama avatar atau domain. Naziman kongsi …

 170. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Thank you!

 171. Basiu, to pierwsze zdjecie g-e-n-i-a-l-n-e! Jestes mistrzynia tak klimatycznych fotek :)Ogniska i oscypki i ja lubie bardzo, choc oscypka z ogniska jeszcze nie mialam okazji zakosztowac. A te od 'twojego' bacy pewnie i tak sto razy lepsze od tych, ktore ja jadalam. Oj, rozmarzylam sie… ;)Pozdrawiam Basiu! I milego tygodnia zycze 🙂

 172. Unbelievable how well-written and informative this was.

 173. “…stuff that I keep from you to protect you.”why do you think we need protecting, hmm? I think you have some pretty strong stock in this corral of friends. speaking of stock, did you know cattle move in circles to feel safe? Learned that from Temple Grandin.

 174. I found myself nodding my noggin all the way through.

 175. Now that’s subtle! Great to hear from you.

 176. – Those are exactly the memories I have of Florida – nice captures!Some call Californians crazy but I think the state (CA) is going in the right direction when protecting what can so easily perish.Here, the more crazy, the better.That reminds me: I need to send a Christmas gift to a marine mammal rescue center I support. Merry Christmas to you too December 20, 2011 – 1:31 am

 177. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 178. >>La gente intanto, aspetta. e allora? se sei stanco di aspettare cambia canale. Vai su un sito di astrologia, o di ufologia, di channeling, di cristiani. Vai a spaccare i maroni a qualcun altro, facci 'sto piacere.

 179. Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

 180. Nous qui ne sommes pas chichiteux et qui ne cherchons pas midi à quatorze heures ni le sable dans le gravier pour savoir si c’est grave docteur de faire des calculs sans compter, c’est sans scrupules* que nous nous contentons du tout-venant**.* Empr. au lat. scrupulus « petite pierre pointue »* Extrait brut de la carrière ou mélange de sable et de graviers

 181. merci,Médocain ! Quelle joie de voir que me portiez–finalement– attention !Je suis particuliérement heureuse de vous trouver en si grande humeur aujourd´hui !!!.C´est un beau rayon de soleil au début de ma semaine.(J´ai péparé un joli billet en six points je le recopierai d´ici une couple d´heures.)J´adore vraiment cette image du  » couple infernal !!…Je ris sur ma chaise !

 182. Hey Kev, just wanted to say Happy Birthday Bro! Hope you have an awesome day! Just got back from the gym and I have to be up in 5 hours for work! Your transformation is absolutely amazing. Best Wishes my man!

 183. Glad I’ve finally found something I agree with!

 184. Mens magazine covers: sexy pictures of women. Womens magazine covers: sexy pictures of women.80% of all ads ever (possibly): picture of a woman smiling next to the product.Sometimes I think companies like L’Oreal get together to brainstorm a new product like ‘Right, what little female insecurity have we still to exploit? Come on, there must be something’

 185. 안녕하세요~ ^^여기 가끔 와보곤 해요. 갑자기 뭔가 하릴없이 마음이 다급해질 때 주로!반갑습네다~ 글 보니까 지금 머릿속에 반갑습네다~ 반갑습네다~ 난리네요… -.-또 이 덧글 보시다가 다시 맴맴 시작은 아니실지.. ㅋㅋ저혼자는 억울해서 그런 점을 노리고 댓글 달아봅니다. 그럼 즐거웁게 작업하시길 빕니다~

 186. Cool! That’s a clever way of looking at it!

 187. From your photos I do actually sense the cooler-than-expected temps. (maybe I’m influenced by having to take ice off the car this morning). Wish we were part of the ‘group from New Zealand’ joining you on Tuesday! That looks quite a trek to Seward. How many places do you over-night along the way? I suppose you do various walks at stop-overs, too. I hope you have a safe and fun road trip. All the very best,Marie G.

 188. I’m big on dreams. Why shouldn’t we connect with a larger part of the world when we sleep. Scary for Lincoln, that’s for sure. And fodder for another short story inspiration? Sounds right up the Sherry Isaac alley. Definite shivers from this one!

 189. If you were in any doubt that the God Wars Dungeon was challenge enough for you, look no further than the giant demon, K’ril Tsutsaroth. Once thought of as nothing more confirm his existence.

 190. dit :Au lieu de dire des insignifiances , apporte donc des arguments sérieux pour prouver que mes informations sont non crédible, et non fiable.Va voir mes billets sur l’Irak.La production de pétrole et d’électricité sont ont atteint le niveau d’avant le renversement de Saddam.la malnutrition a encore augmenté l’année dernièreUne autre affirmation stupide quand on compare à la situation quand Saddam détournait le programme pétrole-nourriture.

 191. Have you heard about Google sniping ? there is a buzz about it right now . Basically its an alternative to blogging NOBODYSDEAD.COM check it out and tell me what you think please

 192. Loved the post about cracking the Ptolemy code! Surely the date for Rome should be 753 BC!!Interesting that "sow's wallow" translates as "Susutin": here in England, an ancient place where pigs were taken to fatten up – usually a forest – is known as a "den". As in, the pigs from Thanet were taken to Tenterden, the Thanet den. "Tin" and "den" must be the same!

 193. Affiliate Marketing is a performance based sales technique used by companies to expand their reach into the internet at low costs. This commission based program allows affiliate marketers to place ads on their websites or other advertising efforts such as email distribution in exchange for payment of a small commission when a sale results. http://www.onlineuniversalwork.com

 194. Actually, I take back my very limited support for bombing Iran.I only meant to say that IF you support bombing Iran philosophically, it would still be stupid to do so strategically with our current troop deployment and immigration situation.I personally think that, even if you could correct these gross strategic problems, it is still not a good idea geo-politically to bomb Iran, but at least you could start to support it stratigically.Now, annexing Baja California, that’s an idea that makes sense for a bunch of reasons.

 195. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 196. Considering that Tegan and Sara’s FIRST album came out in 1999 and Avril’s didn’t come out until 2002, it is highly unlikely that Avril *ahem* opening up the pop/punk Canadian music to the mainstream had ANYTHING to do with them getting a record deal.

 197. ET: Jeg er så glad for at du kan bruke bloggposten min til å berolige mammaen din! Mange mødre trenger både nedroing og avlastning i disse dager, og da er det fint å kunne bidra positivt. Du får hilse moren din og si at det er folk og følelser som skaper julestemninga, og at mye er gjort ved stearinlysbelysning, glede og julesanger i bakgrunnen.

 198. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 199. Beh…Sai com’è…Dopo la 4 salumi nulla è una bomba per me eh, eh eh …! Un tour del gusto?!? Bello! QUando si parte…?!?Un abbraccio fortissimo anche da parte mia! E’ stato tanto carino quel complimento che mi hai fatto via sms;-) !

 200. Any half decent backend database server would by default allow for locale and collation independent character searching, so either the DB designers set it up wrongly, or they are using a less than capable db backend :-p

 201. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 202. Yeah, I didn’t get it – I’ve seen “Argo” and read “Guests of the Ayatollah” and was surprised the story didn’t get more play or put Carter, I mean Obama’s re-election in doubt. And the 70s were a time when this country was really on the skies.

 203. hello!,I love your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

 204. The AMD Geode is an x86 compatible processor, so I would suggest that you download my latest updated stage3, and chroot into it, this tutorial will get you well working, as basically a stage3 means a compact yet minimal base system. You can chroot into it and work on it independent of your host machine, I myself update the stage3′s on an Intel 64-bit CPU.

 205. I don’t know if I concur with your post here. See you do make a good point, I don’t believe you have really given plenty of thought to the other side of this argument. Perhaps I could do a guest post or a follow-up, just tell me.VA:F [1.9.17_1161]please wait…

 206. such a heart-warming story! i'm sending it to my mother and i fully expect she will be booking a ticket to nyc for a bit of ari-stalking soon…ari, have you thought of hosting shopping safari vacation packages? my mum would fly in for sure;-) you can take her shopping, take a pic, put it on your blog. she will also want to go dancing with you however so be warned…

 207. I kind of feel like maybe he would call another reporter “boy”. I think for him, maybe it was more of an age thing. Like, the young idiot reporter who had no idea the colossal mistake that was made. Had the reporter been male, I can kind of see him saying “boy” or maybe “kid” or something to chastise him.

 208. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!|

 209. Les espaces de coworking sont en effet une très très bonne idée. Pour avoir passé les 3 dernières années à bosser à domicile je peux te dire que c’est clairement un besoin. Aussi bien pour la dimension sociale que pour le networking ou pour l’emulsion que procure un regroupement d’entrepreneur.A Lille, j’ai de la chance 2 projets se montent en parallèle – un privé et un projet associatif.A vienne je ne sais pas mais au pire Do It Yourself, les créations d’assos il me semble que tu connais 😉

 210. (Grocery) my husband and i love this banana bread mix. it takes no time to put together and tastes just as great as my mother’s homeade banana bread. Love it!

 211. ChristineHi TaniaAn geeigneten Plätzchen zum Ãœbernachten und die-Berge-geniessen wird es dir sicher nicht fehlen, im Aargau wie in Kandersteg/Lötschberg trage auch ich gerne dazu bei… Würde mich sehr freuen Liebe GrüsseChristine

 212. When I first saw the title, I read it as Greek, and I was wondering why anyone wouldn’t be proud of being Greek. I feel the same about geek, as I, too, am a geek. AND a nerd. AND a bookworm.Thanks for the pizza offer, but we just had some for dinner for the first time in a couple of years!

 213. Should you have been injured as a result of a defective IVC Filter, you must contact an experienced attorney practicing in medical malpractice cases, specifically someone with experience in these lawsuits.

 214. Now, Katie, you’re going to get me all emotional. That was so generous a reply.I’ve had this on my mind, and friends encouraged me, then you extended the prompt and I began writing and the two seemed to be meant for each other. So, here I am.What I guess I’m saying? Is thank you. For prompting me to get this out there before the close of the year.Bravo to you, my www friend. Writing group prompt well done, indeed.

 215. What i don’t understood is in reality how you’re now not actually a lot more well-preferred than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this matter, made me in my opinion consider it from so many various angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it’s something to do with Lady gaga! Your own stuffs great. All the time deal with it up!

 216. No more s***. All posts of this quality from now on

 217. Not a trumpet-player, can't get that fingery thing to work in the synapses, it just comes out random and spastic. If you do study and try it doesn't count. 🙂

 218. It’s free because a number of setters give freely of their time to produce puzzles for our entertainment, so we owe them a great debt of thanks. It’s a pity that more potential solvers don’t have a go at them.

 219. fitness adalah pilihan yang terbaik untuk saya secara, dengan kegiatan tersebut, saya sering mendapat inspirasi untuk menulis khususnya dalam tema kebugaran… Fakry Naras Wahidi selesai posting Simpan Gadget Anda Sejenak

 220. This is just the perfect answer for all forum members

 221. I ate off the lunch menu, and the prices were much more reasonable, although standards varying. Seems to be quite a trend. Food was ok but hardly outstanding.

 222. Deep thinking – adds a new dimension to it all.

 223. Thanks Rob. I have a whole set of watercolor pencils somewhere. I used to use them for my really tight paintings years ago. When I get back to color maybe I’ll dust them off. That may be fun. Generally, I don’t like pencils or anything with too much of a point. Definitely something to keep in mind though. Thanks. Today I’m trying those other papers.

 224. Onlyed, if that post you left was a swipe at the message that I left earlier…my grammar was perfectly fine…and if you read through some of the other messages left on here, you'd be aware that youtube is falling apart and that some of us are entitled to be mad. You have naked female mannequins as wallpaper on your YT channel. Maybe you should go easy on the lectures all things considered, bro. Just because you haven't had any problems with YT doesn't mean the rest of us should just not say anything.

 225. Sois geniales hasta poniendo post de relleno. Paco, también estos posts necesitan ser amados.Peibol, cuidado con los tiburones y las tiburonas!Jesus D. http://www.jesusdml.es

 226. Sono tutte carine, specialmente quella sulla guida sicura, che mi ha fatto sorridere, perché il piccolo presepe sulla mia scrivania ha dei pupazzetti molto simili a quelli della pubblicità :-DPerò io sono di parte e dico che quella della First Great Western Londra-Reading è la più bella di tutte 😉

 227. ¡La probaré!Quiero agregar, para las que no sabían como yo, que Garnier no practica pruebas en los animales, punto que considero fundamental al momento de preferir una marca.Muy bueno el blog, ¡felicidades!

 228. I hope your little one is on the mend. Those coughs hang on for such a long time. I love the strip book and those bags are so inspiring, what a great idea.

 229. Semoga arwah DUN Tenang, pergi dengan tenang.. Takziah..lepas ni, Tenang dah tak tenang dah.. bermulalah episod pilihan raya kecil pulak….

 230. Very Nice website. I built mine and i was looking for some design ideas and your website gave me some. Did you develop the website alone?Thank you

 231. dany scrive:robert e taylor siete bonazzi avete un fisico incredibile,scusate se ve lo kiedo ma se potete venire a casa mia a far fare un po di ginnastica a mio padre

 232. Excited about the launch of this new initiative – “Tradable” – have looked out for it since you wrote about it back in the spring.Do you have more details about this for people who did not attend your summit?Where can I download – how does it work ?Sounds pretty groundbreaking – but hard to really understand exactly how it works ??

 233. Oh Wow! This is something different. Now I have 2 different vinegarettes I need to try, On another blog there is a Balsamic vinegarette that I want to try also. Thank you!!

 234. Action requires knowledge, and now I can act!

 235. Caro Leão de AlvaladeO exemplo está no seu texto. É um excerto. Alongando-me um pouco mais, devo dizer que a "ausência" de democracia nos nossos estatutos coloca (infelizmente) o nosso clube mais perto de uma monarquia do que de uma democracia. Podemos continuar a brincar com palavras se quiser.Z

 236. Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

 237. I have found Budapest to offer a great bang for your buck. We stayed in a charming bed and breakfast for 3 nights and only paid 90 Euro. Also, the food was delicious and reasonably priced! It provided a noticeable contrast to Ireland, which I visited a few weeks prior. Ireland is so expensive.Thanks for your amazing blog Earl. You’re such an inspiration.

 238. Thanks for the info Lewis and L L ! I read the worry about bootlegging on Vans Fb page posted by some fans.i guess I’d better get my copies.and Lewis if you come back here are you on FB.? I remember all the great chats we had on michael fairmans blog.

 239. This is an amazing snapshot of a memorable day in our friends’ lives. The emotion and feeling experienced by this clip is truly inspiring. I absolutely love the compilation. It feels as if we are reliving the special moments of the day: the emotion, the sights and the love. I can’t wait to see the rest of your coverage!

 240. Att fascisterna får extra poäng av folk vars enda bildning utgörs tv serier och som ser politik som underhållning är knappast förvånande. Fascisten/nazisten Le Pen fick omkring 50 procent av rösterna i första omgången av ett fransk presidentval för några år sedan.I andra och helt avgörande omgången var han helt och hållet borta.

 241. พูดว่า:Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 242. Bonjouuuur, je participe également, merci pour ce superbe concours ! voici mon tweet, J’ai aimé également la page Facebook ainsi que le liens .Micah Gelly.

 243. One of my 5 sons got in trouble as a young adult for hanging his towel over a bannister to dry as he wanted to reuse it — but the bannister was walnut and his hostess did not appreciate his using it as a clothes line.

 244. Great reflection. I am glad you are participating. I think it helps to see the good in each week. I am glad you had a good birthday. Sorry I missed it! I too think all jobs have drawbacks, but it is good that you can see the good of it too.

 245. I love getting great reads for Middle School! Thanks! So if I were lucky enough to win I would love to have The Field Guide, The Spiderwick Chronicles. Always enjoy your Middle Grade Monday. I am seriously thinking about doing it over at my blog. I’m always stumped for Monday posts. This is a great idea!

 246. This is what we need – an insight to make everyone think

 247. Finally! This is just what I was looking for.

 248. The genius store called, they’re running out of you.

 249. Its like you learn my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I think that you simply could do with a few percent to force the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 250. tengo mi novio el era cariñoso con migo pero desde que le copie es muy diferente con migo cuando quiere me habla cuando no no, en pocas palabras desde ese dia a cambiado mucho de pronto no devi copiarle.

 251. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 252. The school system is a joke a bunch of over the hill teachers not much smarter then the students. Making big money lets make cuts and start with phil.

 253. Justin Bieber has explained that he really wants to work together with Jay-Z and Will.i.am on his brand-new album. The vocalist, who is going to be at the moment working on the actual follow-up to My World 2.0 has stated he would undoubtedly genuinely like to make a record by working with the pair.

 254. Willyans, gostaria muito de ir para o ESUD, mas já confirmei CIAED, SBGames e Hipertexto, então acho que não conseguirei ESUD e ANPEd. É uma pena, mas vai ficar muita coisa!

 255. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 256. too complicated, too much reading material.I see that there is a lot to say, and that the Sultan is excited and bursting. ..but it is too much for my 69 year old brain. Slow down pleeze!~mikeT, Jerusalem

 257. on a variety of topics, but if…you have a niche that is especially complicated, you might specify that you have a preference for someone who has experience in your field.5-you would be surprised at the level of education you can find in many writers who are freelancing….

 258. hi! jaz samo želim vedeti, kako lahko ogledate posamezne rezultate za tiste, ki je opravil preizkus EPS-topik? Mislim, da prosijo za vrsto Å¡tevilke…Poleg z registrsko Å¡tevilko, Kaj Å¡e moramo priti?hvala!:)

 259. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site .

 260. Hi anon,The rti fee can be only rs. 10 because that is what the central government rules specify. The TM office can charge postal fees under the act along with photocopying charges. Most govt. Offices however do not usually ask for postal charges.Prashant

 261. What’s the appeal of the clothing thing? Just to eliminate mental clutter? Project a consistant image?I have a “uniform”… it’s essentially sport jackets + jeans + tees + non sporty sneakers. Pretty simple.Just curious on your take.

 262. Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

 263. I hate my life but at least this makes it bearable.

 264. uii das ist schon so lange her, das weiss ich gar nicht mehr. deshalb wäre es höchste zeit da endlich mal wieder hinzugehen.

 265. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 266. Ergänzung:Peter Kersten,erweisen Sie doch einmal Ihre Intelligenz, Ihr Nichtdummsein,indem Sie einen Rat an die erteilen, die “zufällig” mit einerdummen Person verheiratet sind und wohlmöglich mit ihr 4, davon 3 dumm,Kinder haben.Sollen die vielleicht vor jeder Entscheidung würfeln?

 267. very cute. i’m amazed that your boys keep their socks on. i’m constantly finding socks under the crib, in the crib, in between crib and wall, etc. because my little one HATES socks.

 268. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 269. Oh those pictures bring back such good memories of when I went to Rome last year in June. There is a famous gelato place near Trevi Fountain and I can almost taste the gelato now.Did you happen to see any of the HOT PRIESTS OF THE VATICAN calendars on any of the street vendor carts? I wanted to buy one last year but decided against it since it was probably too blasphemous.

 270. I think there’s enjoyment to be had, but it’s not a complex or complicated game. It’s fairly simple and straightforward. The complexity is really what a player puts into it and how much time they’re willing to spend crafting a better score.

 271. my name is lyndsey so of course Lyndsey.LilyLaneLucyLauraLaureni think if you say it over and over, eventually it will grow on you and you are probably the only person who thinks it sounds funny. i would just pick an L name you like and go with it! Was this answer helpful?

 272. Awesome you should think of something like that

 273. , “The second and much more egregious overreach is to disparage kin selection theory simply because it might fail to explain the evolution of eusociality. Going hand-in-hand with this exaggerated claim is the unwarranted elevation of the study of eusociality to the pinnacle of all social evolution studies.”

 274. un site consacré entièrement à Thomas Sankara.Vous y trouverez tous ses discours disponibles et bien d’autres chosesn particulier un lien vers une pétition déjà signée par 7000 personnes qui demande la vérité sur son assassinat.A noter aussi que 25 députés français viennent de demander l’ouverture d’une enquête parlementaire sur son assassinat

 275. Kupcy sto lat tutaj stali,PRL-u się nie bali,z każdą władzą się bratalii marchewki sprzedawali.Lecz obietnic posłuchali,nieopatrznie głosowalii Platformę wnet wybrali- co przyjaciół udawali.Po wyborach katastrofabo nam burmistrz deklaruje:Drapacz tutaj wybuduję!Teraz będą blok stawiali,nas mieszkańców mając za nic.Kupcy są zdegustowani,łatwo dali się omamić.Lecz nie koniec tej historii,bo mieszkańcy wraz z kupcamijuż krezusom obiecali,jak wprzód będą głosowali.Już nie damy się omamić!Już Platformie nie ufamy!

 276. whitney b, nice to see you back:) Granny standing for truth… is around here somewhere.fairlaine, I do believe you nailed our boy. Damn you are good! Okay, how much do you charge an hour? I might need to sit on your couch:)”He needs to hide behind as many reverands as possible because he is hidding the fact that he’s a Muslim ;)”sal kilmister, do you really believe that? I wonder what percentage of the population you represent?

 277. Uno dei più begli interventi e commenti che abbia mai letto.Aggiungerei alle valutazioni di,che un buon ufficiale dovrebbe chiedere sempre il parere e le valutazioni dei suoi sergenti che di solito conoscono il terreno ed il campo specifico meglio di lui ed ha anche come compito il formare i nuovi ufficiali.O questo euro o morte. Morte.

 278. Brian is Santa? I am so excited, could you pass on a request for me? This year, have Vixen lay off of the oats. A big mess was left on our roof last year.I love being with Meghan and hearing her stories and memories of the Christmas ornaments while decorating the tree.

 279. – yep, DAT’s WHAT I’M TALKING’ ‘BOUT KID. Got to post me some Volkerode shots….great great image. i wish all our buds were here with us to experience this joint. insane, i feel privileged to have shot here with you, alex, steve (www.scoppics.com) and luis (www.luisdossantos.net). that chair popping out is amazing.

 280. avec saturne,la lune ne fait pas n’importe quoi et sert souvent de « garde fou »…de « parent » strict…j’ai l’aspect d’opposition ,complexe de sevrage aussi, avec pour seule issue la voie du détachement!mais avant…pas si facile,pour vous en axe V/XI (créativité frustrée? bloquée?)moi dans l’axe IV /X…là où est saturne il y a frustration jusqu’au jour où la bride se desserre!

 281. Oh my goodness… How I wish I could have been there. We are have a gathering of Ga. Bloggers/Artist this month! I can’t wait! Hope we have as much fun as you!Hugs,Yvette

 282. Articles like this really grease the shafts of knowledge.

 283. If all of your brothers, sisters, aunts, uncles, cousins, etc. visit at least once, we could be pushing 2,000 by the time the fat guy with the fur fetish comes a’sleighing!

 284. All I have to say is “That’s it? You gotta be shittin me!”:)Very nice list, and you didn’t even mention Memphis in May, Garibaldi’s BBQ Pizza, Chocolate Butter Pie, or that a famous ER doc once went to school there.

 285. Seems I'm not the only one with a vested renewal in gold generation for Mists. :)Actually, I have a couple of other motives but I need to keep that file hidden from view for a little while…

 286. Disclaimer: I am not a politician nor want to be or promoting religon either way this is a poem of art in my own observation the ideas expressed are not to create difference but i hope find a way to unite by facing the truth, we each have our own including me…NO ESPECIALLY ME!!! eye start there!!!

 287. PS Toni and Lorraine – That IS a funny photo of Hannah. She looks like she is dying to get away! But she goes to sleep like that most nights quite happily.

 288. ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀ ░░░▀░▀ ░▀ ░▀▀▀@@@@@@@@ WE ♥ THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** WE ♥ THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** @@@@@@@@@░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀ ░░░▀░▀ ░▀ ░▀▀▀@@@@@@@@ WE ♥ THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** WE ♥ THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** @@@@@@@@@░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█@@@@@@@@@- @@@@@@@@@░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀ ░░░▀░▀ ░▀ ░▀▀▀@@@@@@@@ WE ♥ THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT **

 289. Thanks for every other informative web site. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal approach? I’ve a challenge that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 290. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 291. We need more insights like this in this thread.

 292. This site has given me more than many sites that I have visited on the internet for many years. Your contribution has been invaluable to the world. Thanks to you music that would have disappeared, did not. There are many hosting companies that can still allow you to upload good content. I am an expert in this field, I will check every provider and give you another place where you will be safe.

 293. Bueno , si a mi no me agrada eso menos a Dios Y eso que no soy Cristiano aun pero,si Cristo canto un Himno antes de ir a la cruz los apostoles cantaban Himnos y Canticos para agradar a Dios y Fortalecer su espiritu y Fe con Dios pero eso no quiere decir que Dios no los Ame, tambien ellos merecen la Salvacion y Perdon Y entender la Sana Doctrina de los Apostoles y de Cristo

 294. Hoppas ni hade trevligt i gÃ¥r. Och jag hoppas verkligen att vi fÃ¥r bättre väder till midsommar, sÃ¥ här kan vi ju inte ha det. Jag sitter med raggsockor pÃ¥ fötterna Kram 

 295. betul sekali mas laskar… kita yang tolol-tolol dan berpengetahuan agama minim memang seharusnya percaya penuh pada MUI sebagai manifestasi ulama-ulama seluruh indonesia… tapi, ketika MUI membuat “blunder” dengan fatwa yang “gak logis dan gak masuk akal”, gimana? akhirnya MUI malah jadi bahan ejekan, becandaan, bahkan hujatan loh… (sumpah saya masih berusaha menghargai MUI sepenuh hati, saya yakin mas laskar juga begitu.. tapi apa semua orang bisa?)

 296. The undiscovered Jew wrote:European socialism is not related to American "Socialism", they evolved independently of one another (how the heck did America cause the French revolution?)The socialism abandoned in 1949 was genuinely European. Its replacement is as American as apple pie.

 297. Cute idea. Love it. Organize… hmmm… not too good on that one. I do organize my kids clothes by using those under the bed things and labeling them with the sizes and seasons since we get so many hand me downs. Other than that… chaos seems to be my MO.

 298. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 299. Viagra…It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thick…

 300. June 29, 2010 at 7:05 pmI think Twitter has helped at the margin. It seems that it’s important to organize lists and participate in # chats. I do #yakezie. .-= Financial Samurai´s last blog ..West Coast Living – Yes It Really Is That Much Better- =-. Reply

 301. I can relate to this post and not just because of the weather. Reading your positive words (and the attitude underneath) was a good reminder for me to keep plugging at it. Thanks, Michelle — I’m going to dance in the puddles, too.

 302. This is way better than a brick & mortar establishment.

 303. I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

 304. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the future also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site going now. Really blogging is spreading its wings and growing rapidly. Your write up is a great example.

 305. I’m not following Bill Bailey yet, funnily enough, I’m following Noel Clarke though. Peter Serafinowicz comes out with some surreal stuff, and Grace Dent’s an evil genius.

 306. Joseph,"If you believe for one second that the iPad BHO reads these briefings on is the only thing made in a foreign land…"No, I don't. That was just the snarky lead-in for the linked articles.

 307. aff…… quem sabe até o fim do ano conseguimos o froyo da tim:/ peguei meu Defy desbloqueado da tim e bem no fim (estou)estamos ficando para tras e nem uso chip tim, mas estudarei para ver se vale apena mesmo a atualização…

 308. Shoot, who would have thought that it was that easy?

 309. May I offer my congratulations on the AdSense check too? Good for you. I have yet to get my first check, but then, I haven’t really worked at it. 30 blogs? Wow, how do you do it? I have two and they seem to take up a lot of my time.

 310. Mille mercis pour cette information, et tous les renseignements nécessaires pour ce concert du 2 Décembre au Palais de Congrès de Cap d’Adge.Et de nouveau pour soutenir l’A.H.I bravo à Hervé et tous les artistes présents pour ce concert humanitaire.Bon Concert à tous ceux et celles qui pourront s’y rendre.Bises

 311. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 312. ahahahahaha i actually lol’d at you asking catherine if she worked at the bavarian nut company, priceless. im amazed that that is catherines biggest problem in life is people “stealing” “her” nut photos…wow!

 313. Obtain Australia Uggs Pty Limited all of our ugg boots are usually uggs kids boots on sale Aussie prepared offering superb temperature and comfort during wintertime

 314. Treat you password like your toothbrush.Never allow anyone to use it and change it every month.Many fake emails come to us threatening deactivation of the email account is full particulars including password is not submitted – simply ignore such email

 315. Great thinking! That really breaks the mold!

 316. Lil wayne sold a Million and didnt sell a single cd after that. What are you talking about? Bee has longevity. You see how her album is in its 5th week and still selling? That is how an artist is suppose to sell. Capitalize once their videos come out. Falling off? Oh really, go back and read the charts.

 317. Bishop Kingston, August 13, 2012 at 4:06 pm A bit too eclectic for my tastes. I’ll give him four stars for originality and uniqueness, but the taste is not something I’d go for. Houston Fusion is not an idea that should catch on.

 318. Will the new tagging feature be able to import tags from other tagging plugins? I use simple tagging plugin and would love to be able to import tags from that plugin.Thanks!

 319. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 320. Just a month ago I was called a 360 fanboy on this site. Man people need to make up their minds! lolAgain, I’m gonna need proof. Where are the links to this “leaked” footage of the 360 version. Everytime I check I only see the PC version. Like I said the PC has no bearing in this discussion so move along.Graphically speaking:KZ3 > Crysis 2 (360 and PS3)KZ3 < Crysis 2 (PC)VN:F [1.9.17_1161](from 0 votes)

 321. I told my grandmother how you helped. She said, “bake them a cake!”

 322. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 323. Oh Becky, I am soooo happy for you!!! I knew as soon as I read the Design Team announcement that you HAD to be on the team. Just knew it! Congrats girl. Here is wishing you lots of creative juice to keep up the amazing work.

 324. Minulla on tämä hyllyssäni sekä Tyrskyt, mutta en ole vielä kumpaakaan lukenut. Aloitan varmaan lukemisen Tyrskyistä, kun tuntuu että siitä on pidetty enemmän. Mutta en ihan vielä kuitenkaan!

 325. *Asterisk alert. I think somebody at PuckDaddy linked to a site that calculated Marty’s wins without the shootout and turns out Marty needs something like thirty or so more wins to beat Roy’s pre-shootout record.

 326. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 327. Hallo Daniela, danke für Ihre Anfrage. Auch das ist wieder eine Einzelfallfrage, die ich aufgrund des Rechtsdienstleistungsgesetzes so nicht beantworten darf. Grundsätzlich übt nach meinem Kenntnisstand jeder, der zwischen 400 und 800 Euro verdient im Midijobbereich. Und Kinder sind ja grundsätzlich kostenlos mitversichert. Im Zweifelsfall hilft bei solchen Fragen vielleicht die Hotline der Minijob-Zentrale weiter:

 328. Virker helt sykt, at fornuftige folk fra Bosnia, Serbia osv ikke fÃ¥r bli i landet, mens masse andre idioter villig kan sprade rundt i gatene og drive med ….skap. Norge er et møkkaland pÃ¥ mange mÃ¥ter.

 329. You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

 330. I’ll immediately snatch your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me know so that I may subscribe. Thanks.

 331. – Hi Michael and Jen,I use the Canon 5D and Canon lenses. Depending on the circumstances and lighting, I will use either prime (fixed focal length) or zoom lenses. My preference is to always use prime lenses because they are sharper and faster in low light, but I will use zooms when I need to work quickly and movement is limited.Stephen

 332. The Yvonne card usually comes up for me when I am having a particularly rough time within my human relationships. It encourages me to make extra time with my companion animals and their loving nature helps reassure me that everything will be all right.

 333. Hey folks, please update the link to my blog that you so kindly posted on this page. I’ve had to move the blog… well its all on the blog to read… Cheers and love… Tristan

 334. You had me at clean house!! Don't have many kid free days, but usually spend them enjoying the quiet with a good book and a packet of choccies I don't have to share!

 335. Seems as though you have come full circle. Congratulations!Following twelve years here, there is nothing more satisfying or frustrating than managing a property–balance occurs when one comes full circle.

 336. Encontros e reencontros.Fui com a turma do Arthur Moreira Lima beirando as cidades ribeirinhas do São Franscisco, em 2003.E agora, nove anos depois, este rio de música encontra um lindo rio de meninos tocadores de instrumentos de orquestra – dos quais muitos também são alunos meus no jornalismo (Zzine).Vai ser incrível estar neste grande caldo de encontros e reencontros musicais.Estarei (sempre) aqui (e no Parque da Independência) para aplaudir esses talentos!

 337. Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

 338. If I got on the scale and saw 129.5 I would cry also. Of course, that would be because I’d probably be dieing at 129. Anyway, great job Jennie! I’m very proud of you. And you give hope to all of us trying to do the same thing.As far as old clothes, I still have my letterman jacket and Key Club shirt from back in high school and one day I want to fit back in them.

 339. dnt listen to ppl who say download app trailers and put a code its not a codemits there account and if u put that they will get the gift cards not u plzz spred the word

 340. Ihanat siskot♥ Mindy taitaa olla hieman pienempi kuin Mandy, ja Mandy taas tummempi kuin Mindy. Kaikkea ne ihmiset sitten saavatkin päähänsä! Teillä kaikilla oli tapahtumarikas päivä, ainakin kuvasaldosta päätellen.

 341. A thought provoking post, Donna. Thanks for sharing. A thought that popped into my mind while reading the post was….”Oh no, George, you see it’s like I told you, you were never born”

 342. Hey Amanda, thanks for sharing my slow cooker chicken recipe. It was cool to be browsing Pinterest and see my pic! You should give it a try, super quick and easy to throw in the crockpot. We loved it. Hope you had a great weekend. Enjoy Walking Dead tonight! =) ~ Catie

 343. that Mussina confounded everybody with his decision. That’s probably true, unless you actually read anything about it before today: The beat writers were saying he would retire, the Yankees were saying he would retire, and even Moose was saying near the end of the year that he would probably retire. If this announcement confounds you, you’re lost. But such is the state of the afternoon show on WFAN, where facts shall not be allowed to stand in the way of the host.

 344. I read your post and wished I was good enough to write it

 345. Dissapointed there was no mention of Mido’s taunting by racist geordies. (“Mido – He’s got a bomb you know”) tuneless sods. Oh – and which will come first – an unbeaten season or a trophy – for newcastle it has to be the first doesn’t it?

 346. Hey,even though I don’t understand your language (I wish I would though) I do feel your music and what it does to me, my mind and my skin (goosebumbs!). Shout out to swedesplease.net for introducing me to your music.Greetings from Germany.

 347. I’m quite pleased with the information in this one. TY!

 348. Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

 349. Keep on writing and chugging away!

 350. Добрый день!У моего мужа на УЗИ обнаружены 2 камня в ЖП. Один 15 мм и другой 5мм. Слышала, что при одиночных камнях их можно удалять ультразвуком. Проводите ли Вы такое лечение?

 351. Si barbati sunt la fel niste mincinosi eu una nu mai am incredere in barbati toti sunt la fel asa le place lor azi cu una maine cu alta nu sitiu de ce asa se cred ei barbati

 352. Hmm… a googly isn't just any kind of delivery. It's one where the batsman might expect the ball to spin away from him, but with an extra flick of the wrist that makes it swing in the opposite direction, catching him off-guard.So if the IPL has bowled YouTube a wicked googly, that's not necessarily a good thing. It would mean that YouTube has been tricked by the IPL, and is now out of the game.Not quite the intended message, I feel…

 353. These pieces really set a standard in the industry.

 354. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 355. You may have not intended to do so, but I believe you have managed to express the state of mind that a lot of folks are in. The sense of wanting to help, but not knowing how or in which, is one thing a lot of us are going through.

 356. rice krispie cakes were the first sweets i made with mom..they bring back so many happy, sweet memories your krispie cake looks really yummy!i haven’t had a rice krispie or made one in so long.. maybe its time i revisit and immerse myself in childhood memories.

 357. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 358. Debbie Interesting, Akis… I deleted a photo from one of my albums because I wanted to substitute it, and since then haven’t been able to upload any photos to two albums, even though they’re well under the FB limit – anyone got any suggestions?

 359. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your weblog posts. After all I will be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again very soon!

 360. Chillin was hot, hot, hot. The bar was definately elevated to a higher power of beauty. I plan to never miss another irene extravaganza. Thank you Eric and Iming for the space you provide and generousity of spirit.

 361. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 362. Hi guys, I dont know if here is the right place but I cant find an option to make a playlist of the the videos i wants to play, of there is none, you should create one.Juan M.juann52@gmail.com

 363. Ah yeah, “novelty” items will always sell well. I have the Deviate pattern on my Priest, which is even better, though on my server I’ve found the prices to be so random I pretty much dropped the market. Good tips

 364. dc0dr dit :« En guise d’introduction, voici  le preview du documentaire , qui montre comment l’idéologie progressiste a donné naissance au mouvement eugénique qui a inspiré Adolf Hitler et son troisième Reich. »Ã€ la fin de State Of Fear de Michael Crichton, il fait un parallèle intéressant entre le mouvement eugénique et le mouvement réchauffiste. Dans le cas de l’eugénisme, l’engouement est disparu quand Hitler s’en est mêlé. Dans le cas du réchauffisme, même l’appui de Ben Laden n’a pas découragé les environnementeurs.

 365. más de 2 años+4 dijo:Acá en Uruguay hay un plan llamado &quot;Ceibal&quot;que se trata de regalarle computadoras portátiles a los niños de escuela, ahora se extendio hasta los chicos de secundaria..Esas computadoras llamadas XO vienen operadas por Ubuntu =)Los niños aprenden conjunto a la cultura de software libre!gracias por tu comentario, aporta oro al post

 366. about the smell of new cut wood, here we have mills that produce cedar boards and the saw mills smell wonderful, now if only we could blog smells.

 367. Wow! Delicious sounding (and looking soup!).We had two days of beautiful weather and a week of rainy days, but it's OK with me…it means spring is on its way!

 368. Inglourious basterds est un film pour faire du fric et il fait du fric!! Aucun art dedans, caresser les consommateurs adolescents comme vous dites dans le sens du poil cela permet d’ avoir le soutien médiatique.

 369. Greetings. very nice explanation, thank you for this information. | | | | | | | | | | | | | | | good sites.I really enjoy. I always follow your page. thank you. | | | | | | | | | | | | | | | | good job.I see this information very useful. your page will be continuously monitored. | | | | | | | | | | When I read around the internet by chance. really nice page. | | | | | | | | | | thanks…

 370. Posted on Hmm if feels like your site consumed my penarosl first review (it was particularly long) so I guess Ie28099ll simply conclude whatever wrote as well as say, Ie28099m completely savoring your blog post. We very feel a future site blog writer although Ie28099m even now new at all to all. Have you got every recommendations for rookie site freelancers? Ie28099d actually enjoy it.

 371. Al-Fatihah buat mangsa yang beragama islam dan takziah pada mangsa yg bukan beragama islam. Semoga kejadian ini memberikan pengajaran buat insan2 yang membawa kenderaan awam ( Bas / lori) .

 372. Boner Meat. Boner Meat. na-na na-na boo-boo, stick your head in doo doo. At least people thought we were actually disagreeing. haha. Love you.

 373. I suppose one could suggest that in the case of a male critic the haters aren’t imaginative enough to see the true long-term self-interest and thus believe it’s merely either altruism or flattery-for-favours, but it’s probably just base misogyny at work.

 374. ab writes:"and as a person who is rigidly monogamous…all whores wound me equally"Bully for you. Do you ever get uptight when people get judgmental about *your* lifestyle?

 375. Wusste nicht, dass das bei euch in Österreich anders ist. Jetzt bin ich schlauer. Ein Ball ist echt eine feine Sache. Genieße ihn!^^

 376. ¡Joder, en cuanto me vacíe un poco el disco duro, que lo tengo saturado de archivos de mp-3, tengo un huevo de cosas interesantes y recopilatorios, para volver a llenarlo, gracias a vosotros! Muy grandes los especiales.

 377. Las Vegan – love it. Good to know I could eat so well if I ever make it there. Every once in awhile I get an urge to go. Glad you guys got away for a little fun!!!

 378. Agreed! I just found your blog and I love it! I’m from around Toronto and I saw that you were from Canada too! Where abouts? If you’re from around Toronto are you going/have you gone to the Clothing Show? I’m going for the first time this weekend and wanted to know if you have any tips!

 379. Great list, however I believe that it just depends on the person where or not he or she should bring a credit card around. If that person exhibits a bit of self-control, I am pretty sure number one can be crossed off the list. However, I agree with your third point.

 380. An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 381. Thanks Ellena and SIG. Chinnee, you can push in the musical picks, but for the flag picks, take them out and lie them flat before closing. The long picks it’s easier for my kids to pick up the mangosteens, but they are too tall for the bentos. Lying them down will be a better option. As for Miffy, I did a slight arrangement, like the Bumble Bee Bento previously, just lie the bread down. I tilted them up for my camera…

 382. Flor, adelante hay que seguir la lucha mientras podamos pero que siempre sea hacia adelante.Con mis mejores deseos, mil besos.

 383. Netin kautta viestittelin naiselle jota tapailin viikonloppuisin ja himo oli viikolla (no jopa ihan tapaamisen jälkeen maanantaina) taas niin kova että ei tarvinnut paljoa vihjailla Kiihoittuminen oli hurjaa, ei meinannut kirjoituskaan enää sujua ja sitten pitikin ottaa erätauko viesteihin jotta molemmat pääsivät purkamaan paineensa…ja taas palattiin koneen ääreen. Silti viikonlopunkin tapaamiseen riitti energiaa yllinkyllin Live-kamera jäi kokeilematta mutta nainen otti kuvia kalustani jotta voi katsella sitä samalla kun runkkaa

 384. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 385. Josiah: As an Israeli who reads this blog regularly…It is with heartfelt support of Israel's refusal to accept Muslim domination that I ask if you might consider becoming a regular contributor to Gates of Vienna.I make this request solely in a personal capacity but any and all direct input from Israel is of inestimable value with respect to adjudging what goes on there. Especially regarding the routine dose of horseradish many of us get from global media outlets about the Arab – Israeli conflict (i.e., relentless terrorism).Any cooperation upon your part would be deeply appreciated. Thanking you in advance.

 386. Ricardo, Não ponho em causa a pessoa.. Mas o BENFICA tem tanta coisa por onde pegar, que pegar num comentário de um alegado adepto de outro clube.. é algo que para mim não me faz sentido…Discuta-se o Benfica e os seus actos não comentários de gente que nem sequer apoia o clube..

 387. Cookie and David,What a handsome couple!!!! thanks for the latest sharing and we wish you a wonderful day on the 24th!!!! With our love and prayers,JIM AND BETSY

 388. ArdianJuly 17, 2011 at 2:16 amI guess it is more than serious information. People from CR are congratulating him on Facebook, also main sports journal everardoherrera.com is referring to your source, So I believe it is good news, congrats to you for reliable tracking of situation

 389. This is a fantastic site, love the design and overall appeal of it. Please take a little time to look at my site, which is about Anime. In it, you can see different anime articles such as , , and more! Also, there is a section, along with a section as well. Please take time to enjoy all these anime for free! Thanks for reading, and gooo, Naruto and Bleach!

 390. I love all of those! I can see why you’re having a hard time deciding. We’re not having much luck with our little girl’s name either…

 391. rejestrowaÅ‚em sie tam (o ile nie bylo to wymagane do ogladania forum) nie pisalem postow bo temat mnie nie dotyczy bezposrednio, ale najlepsze jest to ze zbanowany IP to komp w pracy a ja forum przegladalem z domu (i tu również uprzedzam – nikt u mnie w pracy nie jest zainteresowany tematyka metali inwest. także wejÅ›cia na blogi i str. dealerów sÄ… tylko moje).SkÄ…d ban – nie mam pojÄ™cia

 392. We in Pakistan, eat nan everyday with almost everything …I like how fancy yow have made it look like. Next time, you make..try sprinkling some sesame or poppy seeds or cumin. I bet, you will like the flavors and loves how your house gonna smell. 🙂

 393. Love love love the raspberry pink egg chair…too cute!Loving the jake bookcase too… Would make for a fun and cosy reading nookPlease Santa xx

 394. and Simmons, along with Michael Wilbon and another Michigander, Magic Johnson, will form the new studio foursome on ESPN’s NBA Pregame show this season. Webber recently teamed up with a famous director to start his own production

 395. No, tuo nyt on pieni myöhästyminen. Muistelen vain sitä miten Zelda – twilight princessin englannin kielinen/eurooppa versio myöhästyi _vuosia_.Siinä ei tosin tainnut olla tuollaista dhimmitudea taustalla. Tässä on tavoitteena saada luettua Hirsi-Alin “neitsythäkki”. Kun vertaa johonkin “arka ja ahdas ismi”-kirjaan, niin tuntuu erot olevan suuria. Hare Krishnaa ei voinut ottaa kirjan jälkeen vakavasti, mutta ne tyypit ei silti pelottanut varsinaisesti. (Okei, kättele niitä en.)

 396. “… with OSX, which came out in 1999. I don’t recall seeing any Apple’s in school prior to that. I should know, I graduated high school in ‘99!”I wonder how many schools you visited to know that no Apples existed in any schools?I graduated in 1986. My school out in the sticks had a classroom filled with Apple computers.

 397. July 14, 2009 at 4:43 pm Barbara,That's a great question. There are actually two elements here.When it comes to career choices, a writer really needs to know what types of genres they plan on writing. If someone submits to me, but really wants to do more with non-fiction or screenplays, then I would not likely be the right agent.Professional choices deal with attitude. I look for someone that demonstrates from the beginning that this is a business, that they are professionals but they are also open to critique and growth. That element really comes out in the initial conversations.Hope that helps.Scott

 398. "Tres Impoli was one of Franco's biggest hits."Yes this was a hit but where I'm from even the deaf know of 'Tu Vois' ! Much bigger song.R.I.P Madilu R.I.P Luambo.

 399. In interviews around the courthouse square, voters stuttered over Senators Hillary Rodham Clinton and Barack Obama in matchups with Republicans, particularly Senator John McCain, whose military credentials give him solid regional armoring. Some white voters voiced outright alarm over Mr. Obama, and though he is a Christian, allusions to his supposed Muslim ties were frequent, as were suggestions that he remained a disturbingly unknown quantity

 400. This is just the perfect answer for all forum members

 401. ABJ-My point being that your attitude and commments don’t reflect what is expected of an honorable holder of the priesthood or a man of God in general in the LDS church. Can you honestly imagine the Lord making such comments? If I’m missing something here please let me know.

 402. iam mansour yousif from darfur iam really very sad because of the situation of the people of sudan and I want say something that we have to do any thing for Refugees from Sudan have walked for days to find refuge in South

 403. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 404. I stopped watching Bleach a long time ago because of the fillers. I’m kinda both sad and relieved to know that it ended. I think it’s better for it to end that way rather than continuously showing fillers one after the other. My favorite part is the soul society arc too. I still remember having goosebumps during the Ichigo vs. Kenpachi fight.

 405. Dr. Frankel-I remember thinking if I could combine Smart Music with Garageband with Finale and tie it into MENC standards, I’d be a smart man…looks like Mastering Music beat me to it! Thanks for this post.

 406. salve sono (il lavoratore ) un ragazzo di 25 anni e da tre anni che lavoro in una carrozzeria ad agosto sono quattro… sono stato assunto cm apprendista di 5l dopo tre anni sono passato operaio ma sempre di 5l e prendendo sempre lo stesso stipendio secondo me c'e qualcosa che non va se qualcuno mi potrebbe dare una dritta per favore

 407. Time to face the music armed with this great information.

 408. – Wow, what a stunning stunning shoot [er, not to mention couple!]. This is really making me want to run off to the blustery seaside for chips and donuts! So pleased I came across your work, so beautiful!August 28, 2012 – 12:16 pm

 409. Hi, I like this .it’s really helpful to me. In case you are in search of different Ill have tried to help in the hyperlink of mine .Please check my link, You’ve might founds some other stuff you like .Thank You.

 410. before, there should be a $100.00 surcharge tacked on to your cell phone bill if you use your cell phone to call 9-1-1. If, after review by the EMS (or fire or police) crew that had to respond, they think your call was legit, you get that credited back. If not, you pay. Another one of my better ideas that will never be implemented.

 411. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 412. click here to see the list of rental boards available at your shop. but there is no link to click on to redirect me. I was wondering if you can email me the link to view your selection of rental boards and if I can reserve a board like a few days in advance? Thank you!

 413. Jag beställde tacokrydda frÃ¥n LCHF butiken utan socker, glutamat och stärkelse..super god men barnen tyckte den var lite stark…

 414. LIfting that waist seamline in the back isn't a big deal at all.A book recommendation: the fitting you are working on right now is getting into real 'custom clothing' territory and you are probably really ready to sit down with the meaty Fitting and Pattern Alteration by Leichty, Pottberg and Rasband]]>

 415. ça ne devrait pas nous paraître si aberrant de limiter ça. la preuve par citation comme l’affectionnent les membre de ce site?« woaaaaaaheuuu non aaaaaaah ‘tite ‘stouquette

 416. If you drive through a red light camera and have your sun visor down, 99% of the time they will be unable to see your face. In order to issue the ticket, the driver’s face and license plate need to be clearly visible. Otherwise, you could say “That’s not me!” Now, I’m not saying this is legal or anything, nor do I advocate breaking the law. I’m just saying….

 417. Is this a first, where an actor claims something to the effect that he is not suited for the role, really, but the magic of CGI can alter him so he is?Perhaps they can now cast Rob Schneider as Nick Fury in future Marvel movies if Samuel L. Jackson starts demanding too much money. After all, is there any difference between the actors that a little CGI can’t gloss over?

 418. >皆さんの目からはどの様に映りますか?悪い人じゃないけど、どこにでもいる残念なパパ&夫。これから結婚するなら勘弁だけど、結婚して子供居るなら地道に頑張って教育するか、という感じ・・・(ごめんなさいね。率直に言うと・・・。)まだパパ暦浅いから仕方ないといえば仕方ないですかね。ママは必然的にやらないといけないから無理してでもやるんですけどねー。私の夫も、子供が3歳になった今は良きパパですが、最初はなかなか・・・。そうそう、ベビーカーを人にぶつけるのは、他人に対する配慮がないからでもありますが、ベビーカー押すこと自体慣れないと難しいんですよね。育児のひとつひとつって、簡単で誰でもできそうですけれど、意外と慣れないと難しいですよ。ご主人はどんな人でしょうか?負けず嫌いだったら、友達のご主人を引き合いにだすと、じわじわ利くかも?好きなスポーツとかあります?うちは、サッカーが好きなので、子供用のボールで遊んでくれます。パパの方が上手、パパじゃないとできない育児を探す。(私はファッションセンスがないので、パパに子供の服を購入するときに選んでもらったり、ときどき組み合わせを聞いたりします。)何かパパの好きなところから育児に参入できるようにするといいかもしれませんね。本当におつかれさまです。パパ教育大変だと思います。でも、小さな頃から子供と信頼関係築いておかないと、大きくなってからパパの言うこと聞かないんじゃないかな?このままだとママがパンクしそうなので、心配です。あまり良い案がなくてごめんなさい。259d

 419. I would like to convey my gratitude for your generosity giving support to those people that need assistance with this important area. Your very own commitment to getting the solution all around turned out to be particularly useful and have constantly made people just like me to arrive at their targets. Your entire warm and friendly useful information denotes a lot a person like me and far more to my fellow workers. Best wishes; from everyone of us.

 420. Coco showed pics of herself younger as “proof” that her butt is real.In those teenage and early 20s pics all we see is a long butt. Younger Coco doesnt have the huge mound that 2012 Coco does. I think she did get butt implants. Whoever her Dr was did a great job.

 421. Chessmaster_17 / Apoiado Ronaldo!Esse imbecil Vinícius D. só quer tumutuar o site…note que ele limita-se a responder da pior forma possível aos comentários de qualquer um, achando-se muito superior, em condenar, sabotar, julgar, enfim… a vida deste cidadão deve ser mesmo muito vazia…é só um pobre coitado que vive a incomodar as pessoas de bem… lamentável…Gostei deste comentário ou não: 9

 422. La iglesia católica está carente de escrupulos y le preocupa más los interes terrenales propios que los de sus fieles, y para satisfacer sus intereses todos los caminos con buenos.Salud, República y Socialismo

 423. Fridman @Joe Segal@Maria Delimpaltadaki @ many other commentors…Just like what other people mentioned, I'd like to report that there are MAJOR bugs with Google Translate. Basically contributed suggestions DO NOT appear immediately nor show up in the Suggestions section of the Website Translator manager. Added Corrections also DO NOT appear corrected on the site. When does this plan to be fixed?

 424. Oh yeah, fabulous stuff there you!

 425. After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 426. I enjoy reading Rockson’s blog the most. But where is he now? Anyway please dont insult other religion or races. It’s not right. You want your mom to fuck you in the bush ah fucker.

 427. hurt done by johnny cash is better than the original i think.it’s not over yet I like the Klaxons version better.Oh and Gary Joules cover of Mad World is better than the original

 428. noviembre 30, 2012 a las 6:14 pmhola quiero saber si con esta actualizacion vamos a poder jugar ligas offline, quiero decir la liga española, inglesa, italiana o cualquiera sin necesidad de entrar en el modo liga master? Responder

 429. La bastoghja c’est le bât.« Bât sanglant » donc pour « sanguila bastoghja ».Avec sa variante blasphématoire:  » sanguila Madona ! » Ils ont bien de la chance, les ânes. Grace au bât, que celui-ci les blesse ou non, ils savent où ils vont, eux. Pas nous. C’est peut-être là une des manières les plus lucide de considérer le malheur-en-soi.W.

 430. Chuck did layouts for Alvin and the Chipmunks? Which incarnation?Chuck redesign Alvin, Simon & Theodore for the 1981 Phil Monroe directed TV special “A Chimpmunk Christmas”. John began posting these earlier this month.

 431. Louis puts it so well.I do hope David Cameron takes note-and acts on it.Latest hurt – my son who applied for Olympic tickets last year hoping that there would be contact by now is not allowed to take his son. Our letters and emails informing about them are completely ignored.All my good wishes

 432. Ivar / Por mim já deveria ter acabado!E se eu não me salvar mande um abração pra jesus!!!!Deixo dito,não a salvação se não acreditarem ….Na boa azar de vocês eu to indo nessa!!!!!!!!!Fui!!!!!!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 433. Estou em Londres indo para o BrasilCom escala em Madrid. Sairei de Londres pela British Airways e de Madrid pra SP será pela Iberia.Qual a quantidade de mala e peso de cada posso levar?Aguardo confirmação!Obrigada=================================Resposta à pergunta:2 x 32kgs (se for retorno ao Brasil) – se comprou tudo na mesma passagem, como provavelmente foi.Vale a franquia da Ibéria ao trecho inteiro.

 434. I’ve been reading your blog for quite a while. Thanks for sharing your thoughts. I wish i had time and patience to make a informative submit like yours. A ton of information on all the states. Bookmarked your blog.

 435. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 436. work is mentioned in Corsi's latest interview…"Hmm…well it sure is (but isn't at the same time, eh?).Corsi was apparently referring to the digital image first released. Not exactly what I wrote about….Still, it is a mention and I can't complain.

 437. please everyone, please, please, please watch the video. yeah, i hate watching videos, too (especially if they are nearly 10 minutes long) but this one is actually very very crucial for understanding this tool

 438. 0  0ich find das lustig und ne gute aktionmal nicht so was dummes wie sonst immerund warum sollte man alles so kompliziert machen wenn man auch mit den einfachsten mitteln spaß haben kann, ich meine die leute die dort gesungen oder sonst was gemacht haben hatten doch ne menge spaßsieht aus als wenn er iwie ne batterie im verstärker oder rucksack hatte oder so

 439. This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 440. Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

 441. It appears that there is a lot of cognitive dissonance going on.Why is it when people wish to critique the black folks, they focus on poor and uneducated blacks. But when the wish to assess other races, they focus on the accomplished members of those races.Excuse me, but I am black and I don’t maintain an unkempt lawn. I work extremely hard. I have one child from my wife. It’s amazing how people can critique me without knowing me. Then again, I am not amazed as I encounter stupid people who can’t think everyday.

 442. Damn, I wish I could think of something smart like that!

 443. well, it would be really good for my baby bother to play the game on his x box because we have been looking every were for it and its just to much money so it would be good for us to win , THANKS

 444. Two things come to mind…(1) Above, please see “SportingSights has a huge collection of geo-tagged sports stadium.” does not say stadia or stadiums. This is why I was complaining.(2) When I went to SportingSights, on their front page they also say “The World’s 10 Largest Stadia” over their list of stadia.

 445. Eulah.BroganHi there! I can have sworn I have actually been to this weblog just before but after browsing with several of the post I realized it’s brand-new to me. Anyways, I’m most definitely delighted I identified it as well as I’ll be book-marking and examining back frequently!

 446. We love blackberries, and there are lots of them along the paths and roads up here. I've never heard of Marionberries, but I'd guess that they'd do well here too.

 447. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 448. What a gift you have for Photography Kendra. Very impressive. An absolutely beautiful table. Missed you. Hope you and the gang had a wonderful Thanksgiving. Very grateful for you in my life.

 449. Hey, subtle must be your middle name. Great post!

 450. Future plans include working with creek preservationists, native plant and wildlife biologists, watershed specialists, and parks and recreation specialists to further interest in conservation of precious open spaces against the encroachment of development.

 451. I’m 13 and I took one pill last night. It gift my stomach for like 20 hours. Then I took another one. Also I ate under 500 calories today. No one knows I took it.

 452. Prezada Carla,Obrigada por acessar nosso site!Para indicar o produto ideal precisamos saber um pouco mais sobre seus fios. São oleosos ou secos? Você faz uso de alguma química?Aguardamos sua resposta pra ajudá-la.Obrigada!

 453. on I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 454. Jeg skulle vært nederlender skjønner jeg. SÃ¥ fine sykler – vil ha vil ha. Ute pÃ¥ tunet har jeg en gammel damesykkel og en gammel herresykkel som jeg har kurver pÃ¥ – med blomster i. Men har ikke pimpa de opp sÃ¥nn – ennÃ¥. Kan du anfefale Amsterdam pÃ¥ det varmeste???

 455. Thank you Armil. You sure know how to make a guy feel real happy when you want to get a link up on his blog – don’t you! Have a great day, Sir! regards,

 456. I always go for black and white when really pushed for time, or black and red. I have enough items of each colour to throw an outfit together pretty quickly is need be.

 457. spc:why is this the only blog online where people demand detailed resumes and explicit job histories more often than any corporate head hunter????only to deny any such UNWARRANTED personal/private info even when it IS presented????i have never seen such rabid hate and abuse online as i see on this blog daily…iei agree with most of what u postyeti have never seen fit to demand to see your face/resume etc…why??????????

 458. I've hated these types of sneakers until now! You look so bad*** chic! I'm loving the all black..I think the pants and white shirt just make the whole look!

 459. Good day. Very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to locate so much helpful information here within the article. Thanks for sharing.

 460. LeonJá tem torrents desses dois animes que você citou. Pode ir na página dos respectivos ainda que você encontrará os links ^^@GabrielMas a história do zexal não tava ruim, na minha opinião. O começo do ZeXal I foi bem ruim também e depois melhorou. Talvez aconteça o mesmo com o II né kkkkkSó sei que Zexal II tá me lembrando Xros II… e isso não é bom… D:Mas enfim, assisti o próximo ontem pra poder traduzir e o episódio foi melhor sim, mas não foi nada excepcional. =/

 461. When the rulers go out of control, it becomes the people's responsibility to reform the system;and if they won't act on that responsibility, then tyranny is all they're going to get.I believe the American people still have a chance to prevent this from happening.

 462. You write so honestly about this. Thanks for sharing!

 463. hmm mine came today and upon looking at it there are differences. I’m going to try to post a review tonight or tomorrow. Still good just different. I wonder if they will be having different ones now that they are official?

 464. Natália comentou em 11 de novembro de 2011 às 20:46. Lindona: falou tudo! Eu adoro o estilo da Dita Von Teese e o da Katy Perry (esse cabelo) mas não fazia a MÍNIMA idéia de como se fazia! Muito Obrigada!Júliaaaa: eu tou doida pra comprar um iluminador, mas não sei de que cor comprar…e se vai deixar a minha pele com aspecto oleoso!Tenho a pele mista e beem branquinha! =)PARABÉNS!

 465. This stuff actually seems to do what it claims which is not surprising as there is some pretty good science backing up the use of aminophyline as a topical slimming agent. The results are not overnight but being consistent with BID application, within a few weeks, the subcutaneous fat deposits on my abs and love handles are visibly reduced.The cream does contain capsaicin so it gets warm where you apply it and you need to be careful to wash your hands thoroughly to avoid getting it in your eyes or other sensitive areas.

 466. Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 467. Times are changing for the better if I can get this online!

 468. When you say “dump loans” what kind of discounts are you seeing? I haven’t had to discount mine (that have either been late in the past or will be late in a day or two) more than 1-2% to dump them.

 469. Sincer imi place, vad sute de bloguri pe luna, dar al tau e scos in evidenta ai scris numai lucruri ok, ai un inceput promitator, deci tineo tot asa, despre poza ce sa zic stii faza aia, cei frumos ii Place si Lui Dumnezeu jos palaria, si o sa-ti tin siteul in topuri sa vad cat accesezi in 2 saptamani si poate facem rost de un banner. Numai bine iti doresc 

 470. I read your post and wished I was good enough to write it

 471. i disagree- i think you can totally work muscle groups in splits without doing compound movements. for extra calorie burning power, add in some cardio blasts every few exercises (like jumping jacks, burpees etc)

 472. Hola, Gonzalo, cómo estás? Esto es un poco raro, pero resulta que se me traspapeló tu e-mail y me gustaría contactar contigo. Por otro lado, felicidades por tu blog, me parece interesantísimo!!Un abrazo,Eva

 473. Donc, Christophe est toujours le premier à dégainer !L’homme qui écrit plus vite que son ombre C’est donc ça le crack ? J’aime bien les contributions de Christophe, toujours (pour l’instant) très originales.Mais où va-t-il chercher tout ça ?Et les mots imposés sont tous intégrés de façon excellente.

 474. Chevrén (uttalas ”kavring”) skrev jag med fullständig vetskap om att Jonas gjort en poäng av att ordet inte stavas sÃ¥. Vad det gäller SkÃ¥ne sÃ¥ är regionen en sammanslagning av landstinget och en del av länets funktioner (kort sagt, en decentralisering av statlig makt till regionen).

 475. I applied to be more than content to locate this website-web page.I wished to thanks to your time for this glorious examine!! I definitely acquiring pleasurable with each and every minor minor bit of it and We have you bookmarked to bring a examine new things you blog site publish.

 476. What are the carte blanche meansby which, say, the CIA determines who wrote what? Are there not specific high tech means for determining this–e.g., personal language patterns, vowel habits, graphology analysis.etc?

 477. Francesa is a pompous jerk who purports to know everything when it comes to sports. His opinion is always right, so don’t disagree with him! Even when he gets something wrong (as he OFTEN does), he’ll spin his way out of his mistake.

 478. wait…Obama is black??? Why didn’t someone tell me this before? Holy crap what a bombshell! Was he black before? Or is this just something we discovered? How could this have happened? Can he stop being black before the debate tonight? Good grief it is just a good thing someone in the media caught this before it was too late!Ohhh… wonderful! Thanks for the laugh, justme! I am wiping tears right now.

 479. I will immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service.Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe.Thanks

 480. That’s a smart way of thinking about it.

 481. Cool. Might well enter that. All not totally bleak though – I do have a poem in the new Boyne Berries , launching tomorrow evening, yay :-)By gum, you’re having a busy year though – publishing and otherwise!

 482. That looks delicious! This week I made the Martha's Mac and Cheese recipe off of Smittenkitchen.com – it's sooo good and you can eat off of 1/2 of a recipe for days!

 483. FAITH BASED ANARCHY. No law! Cast it all aside. All crimes are unpunishable , even terrorism, murder, all of it because there is no one sin free to enforce the law!What crap.Remember that next time someone is about to receive capital punishment.

 484. It all depends how much the rest of the internet’s mail servers trust the mail server your web host uses. It’s getting increasingly hard to send mail from “your own” mail servers without being flagged as spam.The Membership Plugin I’m involved with supports using the servers configured in php as an autoresponder, but we strongly recommend people use the gateways we provide to professional services (i.e. Aweber, MailChimp, Campaign Monitor etc) to avoid the mail ending up in your user’s spam buckets (at best).

 485. Acho que dessa vez vou concordar com o Dr. Não tem muito o que mudar.Obs. Ralf é bem inferior ao Jean do Flu que foi um dos destaques do time campeão, mais tenho que admitir que esse Paulinho joga muito, um dos melhores jogadores que atuam no Brasil, queria no Flamengo com certeza.

 486. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 487. I have read a few post and have enjoyed them all. I appreciate the most that you focus on being self reliant. I hope you continue to post not only the helpful advice but also the inspiration.

 488. Son of a gun, this is so helpful!

 489. What people call themselves and what they are can be two different things. Pay attention to actions when there seems to be a conflict. You’ll grow and learn this someday. Maybe your congregation waiting for you can assist you.

 490. Great paintings! That is the type of information that are meant tobe shared across the web. Disgrace on the search engines for notpositioning this post higher! Come on over and consult with mywebsite . Thank you =)

 491. Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

 492. Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

 493. Hum… podría ser también algún policarbonato compacto, son similares al cristal y son plásticos… y eso que el vídeo engaña porque el movimiento del agua no deja ver bien… pero si lo publicas aquí, será que es cierto!!Salud/OSPD: Perplejito me he quedado, que diría Flanders!

 494. Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 495. dit :je n’ai plus de problème avec mon trousseau de clés depuis que je le range sur… la serrure et quand je suis à l’extérieur il est dans ma poche avec un énorme porte-clé en peluche (c’est léger et au toucher je le reconnais tout de suite)…par contre c’est le double du trousseau, celui “bien rangé aucazou”, que je ne retrouve jamais quand j’en ai besoin : il est justement trop bien rangé en fait :-/

 496. What a tribute to a grandfather… you moved me to tears and very few people can do that…… I m sure your Dada is smiling at you from up above and he was right on being thrilled when you chose English Literature

 497. Dear DCS,How wonderful for you and your son to have had these cheerleaders in your lives!Dear Len,Family members are also mentors. Your dad must feel very lucky to know how you feel about him.Dear NPSL,Such a sweet story!Dear Ncontrol,It is very fortunate that your parents were also your mentors. That is truly wonderful.Dear LadyinSatin,I think you’d be an awesome mentor…and I bet you are one already.~Deb

 498. Unparalleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

 499. Det er alltid hærlig Ã¥ lese bloggen din Hanne:-). Alene tid er noe jeg akkurat har mistet…. Satser pÃ¥ at jeg fÃ¥r det igjen om en 10-16 Ã¥rs tid;-). -Camilla

 500. I wasn’t very familiar with this top 10 richest people 2011. There are people on this top 10 richest people 2011 that I hadn’t even heard about before. For example: Lakshmi Mital. I have never heard about this guy. And his name doesn’t sound very “brilliantly”.

 501. studios rite now, looking forward to being back in on tuesday night. did any of you catch my section in the pvc when i was smoking for you all on screen hehe how much fun i feel like the old Amanda hehe its amazing.TONY did u get pum pum when u were on holiday??? Graham told me to ask you hahaahaha xxxxxxxxxxxxx

 502. Moldbug, You just sound completely crazy arguing that voting congressmen and pen-wielding presidents have no effect on the policies of the government. Or that the United States by “any fair historical standard” is a socialist state. According to the “government ownership of the means of production” standard (that is, according to the meaning of ‘socialism’) it is not. Cato does not accept government funds.You think the most likely follow-up state to an overthrown US would be small?All the best…

 503. Hi Sarah,Your cookie jar is delightfully cute….I like it.I like the idea of warm cookies but I've always waited until they are cold before putting them into a container.Love the family cook books you have.God BlessBarb from Australia

 504. This new lifestyle sounds awesome! I think once our Oldest goes back to college, I may start implementing some changes since there are less people to cook for in the house and the YOungest is always up for anything! Thatnks for the inspiration, and PS-love seeing you around more often! anne

 505. Ufff, el de Vaughan con King es lo más, pensar que Alberto ni siquiera sabía quién era Vaughan cuando le dijeron que iba a tocar con él.Por suerte editaron ese material de manera oficial.

 506. Não é de se estranhar tal situação esteja acontecendo, afinal de contas, ela é filha doDono do Maranhão,o Sarneyzão,derivado de sarna mais estalaficocos + oxiuris+taeniasagnatum,e ainda por cima arruma um genro, para cuidar do papel higienico.

 507. den den dit :merci pour le scan.perso les mecs de G-5 pense pas qu’ils sont morts ils vont peut-être être sauvés à la fin de l’arc.

 508. Statul roman iti ofera sansa sa candidezi pentru o bursa. Daca ai intrat singur la taxa, inseamna ca nu ai beneficiat de dreptul pe care il ai, deci poti sa candidezi pentru unul dintre locurile oferite de statul roman. Mult succes!

 509. I can’t believe you’re not playing with me–that was so helpful.

 510. Ok lady, you need to seriously photoshop my sweater down about 5 inches, omg!!! Good reminder of what not to wear on client shoots, lol! So much fun hanging with everyone! Hope you feel better!!

 511. …vor 2 Jahren war die Photokina schöner. Wir hatten zwar jetzt auch Spass, aber es war nichts besonderes.Meine Messe ist und bleibt Anuga spezial. Da geh ich am allerliebsten hin…

 512. I was using Chrome to watch movies on comcast x-finity, and now with the update I no longer get the streaming movies! if I go back to version 9 but don't know how long that would work! If there is a way to fix platform 10.0.648.127 so I can get the x-finity movies again please let me know!

 513. Hallo, das hier ist ein Kommentar.Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.

 514. Hi! As any portuguese (as myself) I just love charcoal chicken and is available just around any corner. I think I may call it portuguese's very own take-away food.However I have a correction to make, it's called piri-piri (or piripiri) not peri-peri. 🙂

 515. Å ja!! Det hadde vært fantastsik å vinne fotografering av lillemann på et halvt år av en så dyktig og kreativ forograf!!Klem fra Victoria, kristine.victoria@yahoo.no

 516. Rzuca się w oczy tutaj niewiara, wielu, w świat duchowy. Myślę, że mogło być wymyślone takie diabelstwo, żeby NAWET i po śmierci, nie dać ludziom spokoju!Niektórzy trują, jaki to duch po śmierci jest szczęśliwy. A jest odwrotnie! Z czego miałby się cieszyć?!!!!!! ze swojego nieszczęścia?!!!!!!Coś na czasie. Odradzam wszystkim wizyty na cmentarzach. Jeśli nie chcecie przyprowadzić sobie do domu złego ducha! Obawiam się , że nie jest to idea fix. Zło i śmierć, wymyślona przez Boga, triumfują.

 517. I am so proud that my gynecologist is speaking out to prevent another Savitas. There are several states considering laws that would require this kind of care here in the USA. Somehow we must reach our citizens to show them what is obvious to us, that a woman’s rights to life and health must be valued over those of the nonviable fetus. Savitas might have lived to have children and been there to raise them!These are some of the reasons we all must become more active to protect women’s rights.

 518. I would agree and yet you title this as systems thinking for girls, a feminist view ?? Seems a little incongruent ? Surely when talking about thinking and methods for understanding and changing systems gender bias is benign ?

 519. I am heavily tattooed, and I am planning my wedding, and all of my girls are wearing sleeveless dresses to show off all of their tattoos, and so am I! Tattoos make you who you are, and if anyone has a problem with that, then they can go scratch.

 520. Real brain power on display. Thanks for that answer!

 521. Wais, je vais retenir ça, je pense… Trop souvent je laisse les occasions passer parce que je ne veux pas brusquer les choses, mais bon… Ça fait en sorte que je suis encore tout seul après 3 ans. lolJe vais tenter de foncer un peu plus. Le pire, c’est que je faisais ça plus jeune et ça avait quand même de bons résultats, je sais pas pourquoi j’ai arrêté…

 522. Klasse! Ich will eine Dose Canneed Air aus Paris! Also eigentlich nicht ich, sondern meine Frau, weil sie Sehnsucht hat nach Paris. Weil wir uns dort kennengelernt haben vor 17 Jahren. Aber das ist eine andere Geschichte…Klingt aber nach ‘ner wirklich schönen Geschichte….

 523. has its limits- and we shouldn’t overvalue what technology can do for us. If you’re only using social media as a push marketing method, you are putting yourself at the mercy of technology. If your “other controlled” distribution

 524. I DO love your header, its fab.That dress is excellent, I love it you ebay junky. Hasn't the weather been pants for us Midlanders? I hope it brightens up for your pub inspections tomorrow 🙂 xx

 525. Вопрос снят в силу своей глупости и корявости рук))!Осталось только непонимание вот в чём:диод зажигается от двух команд: ldi temp, 0b00000001 out DDRB, tempТо есть явно прописывать PORTB=0 (у меня схема порт-питание) почему-то не нужно!Если я принудительно пропишу PORTB=1, естественно ничего не горит, но в тоже время диод загорается и без явного указания PORTB=0. Это и непонятно.

 526. I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

 527. Oh, Michelle, the ARTIST in you just comes out with a card like this. I would never think of doing something like this and it just pops out of your creative juices. Thanks for sharing. I was actually trying to think of something with a flag in the background with and eagle in front but never got it to work right for me. Thanks for sharing.

 528. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 529. Love it! We’re going to be baking here, too—our first project is next week—monster cookies. I wrote down the wacky cake recipe—we’ll be sure to add that to our list this summer!!!!! I’m not the most patient mom, but I do love baking with my girls. My mom never really let me help in the kitchen, so I love having Caroline cook with me!

 530. I hate the secret ending. First off, who are the people, and we saw Shepard take a breath, which proves he is still in the living, while they talk as if he/she is dead, or a mere legend. Also, why does Shepard listen to the leader of the reavers!?

 531. Han är verkligen ursöt den här lilla flygaren och ditt kort är supersnyggt! Så enkelt och ändå ser det så välarbetat ut.kram Annika

 532. Do youve got a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was asking yourself your scenario; weve developed some great methods and we are looking to exchange solutions with other people, be certain to shoot me an e-mail if planning to pursue.

 533. There’s a terrific amount of knowledge in this article!

 534. deMy brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 535. Y que pasa con las familias de Viña valparaiso y alrrededores ,no todos podemos ir tan lejos ,tambien usamos el mismo confort y tenemos los mismos derechos

 536. BS low – rationality high! Really good answer!

 537. Thank You to Ann and Mitt You both are awesome and we love you and pray for You! America and my family grieve because we lost the greatness that could have been! Thank You for sharing True Greatness with America!

 538. So far so good in the noise department. Last night all was quiet and the first night there were only a couple short outbursts (neither of which woke me, but did Susan).

 539. An interesting dialogue is price comment. I think that it is best to write extra on this topic, it may not be a taboo subject however usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 540. Debbie..Cara, io bevo solo il rosso.Cagnaroline potrei ucciderla volentieri ma sai com’è….devo far vedere che io sotto sotto sono un latin lover.Si vede troppo che mi ami!Sarà la mia voce, la camminata o il felpino alla teenager che la Plecca si ostina a farmi mettere.Si, lo so..’so proprio figo!Ps: Rimango a MF solo per te!

 541. I hereby promise to clean your bowl before it becometh green. I will not put a japanese fighting fish into thy habitation so that it may not teareth thee to little bits.

 542. : Geez. That sucks man. I’d lean toward the transmission since it wont go in gear and the noise is stll head when pushing the bike. I’m no mechanic though. If there is a bike shop in your area you have them do the diagnostic to pin point the problem and check the service manual to see if its something you want to tackle yourself or let them do

 543. I am looking to get in touch with Clotpol. Apart from sending an email to Grim is there any other way it can be done?HNoffer up a bottle of knob creek and say pol clot three times in front of the mirror.He will show, whether you like it or not

 544. Droga Siostro. Pierwszy raz jestem na Siostry blogu. PrzeczytaÅ‚am kilka ostatnich wpisów i…serdecznie dziÄ™kujÄ™ za ten fragment „umarÅ‚a, jak Å›wiÄ™ta – na nowotwór”. Å»ycie życiu nierówne, ale kiedy ktoÅ› bliski odchodzi, a pogodzić siÄ™ z tym ciężko, dobrze jest móc spojrzeć na to wÅ‚aÅ›nie tak…że odszedÅ‚…jak Å›wiÄ™ty. DziÄ™kujÄ™.

 545. What is it about liberals and "social justice"? Isn't there typically some sort of punishment for an injustice? They seem less concerned with righting a wrong (liberal wrong) and more with some sort of retribution for it.

 546. A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 547. Oi Rayssa,conheci seu blog através do face e estou encantada! Parabéns,vc é linda,amei as dicas de looks,e serei sua seguidora a partir de hoje!Beijos.. Parabéns!!Sucesso!

 548. Well I just went to the Nutcracker in Melb on Sat and it was wonderful. I did love the sugar plum fairy but my favourite costume was actually the flowers. The fuschia/pink colouring looked amazing on the stage.

 549. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 550. Nydelig løper, og det teppet der blir knallfint når det blir ferdig. (har lyst til å strikke det i lilla jeg, men kommer ikke lenger enn til tanken)

 551. I have been looking for the YN-465 and it seems they do not sell them at many places.All the places I seem to be finding are over seas.I actually bought one over a month ago and am now having problems with the company(via ebay)them saying they never recieved payment therefore never shipped it so I have been waiting for something that is never going to come.Do you know of a site that is reputable to purchuse the Yongnuo 465?

 552. / I just want to say I’m newbie to weblog and absolutely savored your web-site. Very likely I’m likely to bookmark your website . You really have outstanding articles. Thanks a bunch for sharing with us your website page.

 553. Hi Kelly, there are updates to Blogger that make adding a navbar MUCH easier. Just go to Posting>Edit Pages, then create a new page, just like you would a post. Then, upgrade to the Template Designer…go to Design>Template Designer>Advances and there you can style the “tabs text” and “tabs background”. As far as adding a secondary navbar, Im really not sure about that. You might want to Google “blogger navigation submenu” etc. Good luck![]

 554. You have beautiful, precious children…I love your updates and stories and I think you are an awesome mom. We all have our proud parenting moments…thanks for sharing!

 555. That’s not just logic. That’s really sensible.

 556. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 557. São brancos, são EU, entendam-se (significa básicamente quantas contas a «Deutschland über Alles» vai pagar aki…)Entretanto, e obg. a um amiguinho "bife" por me ter chamado a aatenção, leituras, mas é grandalhote…Naomi Klein – The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007)Metropolitan Books, 576 pages, ISBN: 0805079831

 558. To get competitive edge organizations must undertake social media marketing currently and in the foreseeable future. Online marketing is evolving regularly. Small businesses should enhance their online marketing strategy frequently, creating changes since general trends shift throughout the world wide web. Why social media for business

 559. am vazut eu. l-am simtit, de fapt. cel mai tare, cand mi-am pus cutitul pe incheietura.te asigur, nu-i nimic placut. nimic nobil. simti doar disperare.da’ se pare ca-i necesar, daca vrei si sa faci ceva in viata asta, pe Pamant.

 560. This is really true. Old books have this. That’s why I still love reading old published books written by a veteran author. It gives me excitement every time I encounter those inserted stuffs.

 561. Actually nothing I nominated this year for best novel this year even made the list. It does surprise me that writers like Abercrombie, Erikson and Rothfuss don't get nominated. I think it's who reads you and who votes really, although I nominated The Heroes. I'm very tempted to vote for Chris Garcia's acceptance speech last year for Best Short Form, I was there and saw it, it was truly epic.

 562. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 563. Qué ricos, tienen una pinta estupenda y resultan muy tentadores. En estas fechas, que se comparte con los seres queridos, siempre se quiere hacer algo especial.Gracias por la selección, besos.

 564. Riennänpä heti osallistumaan! :)Itse asiassa kiinnostaisi kovastikin, mutta minun kohdallani menisi varmasti ensi vuoden puolelle eli puolentoista kuukauden päähän. Rästissä odottelee "muutamia" uutuuksia ja lukupiirikirja. Minkälaisella aikataululla haluat lukea kirjan? Kuinka kauan teillä saa olla kirjaston kirja lainassa?

 565. clonazepam…Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano….

 566. c6I delight in, result in I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 567. Quando os artistas de “esquerda” se dobram ao capitalismo. Nesta obras não vemos nem ouvimos os provedores, os teoricos ou a ordem dos arquitectos se pronunciarem. Comprometidos?Esta cidade e outras está a saque desta gente sabuja, que cada vez que fazem uma obra sonham com prémios, atríbuidos por juris de igual calibre.Vamos eleger o predio, a construção em Lisboa, mais bonito, elegante que respeita a cidade? Mas também vamos eleger os mais feios? Fotografem os predios para a Cidadania LX classificar e pontuar.

 568. I don't see people tuning into Glee just to see Nene. She is not exactly major outside of reality tv people. I don't think she'll be a "rich bitch" because Nene appears to only spend money on materialistic stuff rather than actually doing business, getting assets. Shoes, bags, don't equal a rich woman.

 569. I'm so there with you, Sarah….I will miss your postings, but when I stop by and I remember your rest, I will send up a little prayer that you get the rejuvenation that you are seeking!You'll probably even inspire me to do a little of that myself….

 570. That’s so cruel, how can parents do that to their children? If they didn’t want poor Bastien they should’ve let someone adopt him, at least he’d have the chance to grow then… Poor kid.

 571. I’m so glad you guys changed your ticket and I got to hang out with you. It was awesome to spend my last few days with you. I hope you are having an incredible time on the Garden Route!

 572. Yours is a clever way of thinking about it.

 573. Merci pour ce tuto mais personnellement j’utilise rarement jQuery. Je vous propose ici un autre exemple mais avec Mootools (qui est d’après moi plus souple d’utilisation) : a++

 574. Hi there, simply became aware of your blog via Google, and located that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels. I will appreciate for those who proceed this in future. Lots of folks shall be benefited from your writing. Cheers!

 575. I want to know why Herb Pope was left off of one of these teams, first or second. I was of the opinion that he was a first team All B.E., so for him to not even being an honorable mention is a travesty. Pope led the league in boards and was top 5 in blocks. He averaged a double-double, 12pts 11rebs plus had a full block a game on the first teamer Joseph. Would you rather have a 12/11/2 guy or a 13/7/1 guy? I think he got stiffed for the nutshots in the Tech game. Pope, cheap shot artist or not, deserved to be on that list.

 576. I have honestly never read such overwhelmingly good content like this. I agree with your points and your ideas. This info is really great. Thanks.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)