paba.eu avatārs

autors: paba.eu

OCTA tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma

Augusts 2, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Tieš? Zaud?jumu regul?šana (TZR) OCTA ir sist?ma, kur? paredz?ts, ka ce?u satiksmes negad?jum? cietušais (cietuš?s automaš?nas ?pašnieks) var?s p?c kompens?cijas griezties pie sava OCTA apdrošin?t?ja un nevis pie vain?g?s automaš?nas OCTA apdrošin?t?ja.

Latvij? š?s sist?mas iesp?ja tika ieviesta OCTA likum? 2011. gada ruden?.
Pamatojums bija t?ds, ka lietot?jiem (automaš?nu ?pašniekiem) b?tu lab?k, ja vi?i p?c kompens?cijas var?tu v?rsties pie sava OCTA apdrošin?t?ja. Tam ir vair?ki iemesli un priekšroc?bas: Latvij? OCTA sist?ma pie?auj daž?dus veidus k? apr??in?t un izmaks?t atl?dz?bas – gan termi?u, gan summu zi??. Lai gan likums ir vien?ds, interpret?t un pielietot to var daž?di. Pašlaik OCTA polišu pirc?jiem ir vienalga k? polise maks? atl?dz?bu cietušajam, bet zinot, ka no savas OCTA polises ar? var?s sa?emt kompens?ciju polišu pirc?ji r?p?g?k izv?l?tos savu OCTA apdrošin?t?ju nevis ?emtu tikai l?t?ko pied?v?jumu.

Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

OCTA ūdens transportlīdzekļiem

Jūlijs 16, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Vasaras karstaj? period? aizvien vair?k aktualiz?jas jaut?jums par aktivit?t?m ?den?. Š?ietami neb?dn?g?s un veldz?još?s izklaides ne vienm?r beidzas laim?gi, t?d??, dom?jot par ?dens transportl?dzek?u izmantošanu, j?apsver ne tikai v?lmes, bet ar? pien?kumi un droš?ba.

Dodoties izbraukum? ar ?dens transportl?dzek?iem, j?atceras, ka p?c Ministru kabineta noteikumiem Nr. 158 „Noteikumi par ku?ošanas l?dzek?u satiksmi iekš?jos ?de?os” vad?t ?densmotociklus, motorlaivas, kuterus un motorjahtas at?auts person?m, kur?m ir normat?vajos aktos par atp?tas ku?u vad?t?ju sertific?šanu noteiktaj? k?rt?b? ieg?tas attiec?ga ku?ošanas l?dzek?a vad?šanas ties?bas, kuras iesp?jams ieg?t p?c kvalifik?cijas eks?mena nok?rtošanas Ce?u satiksmes droš?bas direkcij? (CSDD).

Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

2012.gada Londonas olimpiskās spēles: nolaupīšanas riski

Jūlijs 2, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Profesion?laj? sport? laba l?me?a sportisti, parakstot ?oti d?rgus l?gumus, k??st par potenci?lu m?r?i nolaup?šanai un izspiešanai. Turkl?t, pateicoties soci?lajiem t?kliem, kuros sportistu nosl?gtie l?gumi un to atrunas tiek detaliz?ti atspogu?otas, jebkurš var aptuveni izskait?ot, cik daudz naudas ir sporta zvaigznes bankas kont?.

Daž?du grup?jumu un noziedznieku m?r?is ir no šiem sportistiem izspiest bag?t?bu, izmantojot nolaup?šanu un citas noziedz?gas darb?bas. Par izspiešanas upuri p?rn k?uva ar? futbola kluba Chelsea sp?l?t?js Džons Obi Mikels (John Mikel Obi), kurš ir viens no pieciem vislab?k pelnošajiem ?frik??u futbolistiem. L?k, k? tas notika: pirms sp?les Mikels tika inform?ts, ka dzimtaj? Nig?rij? ce?? no darba uz m?j?m ir nolaup?ts vi?a t?vs. Par laimi Mikela t?vs p?c daž?m dien?m tika atbr?vots, bet negad?jums apliecina, ka apdraud?ti ir ne tikai sportisti – nolaup?šanas un izspiešanas m?r?i ir ar? augstas klases sportistu ?imenes. Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

Problēmas ar uzkrājošās apdrošināšanas pārdošanu Latvijā

Jūnijs 14, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Eirozonas valstu par?du kr?ze att?st?s ?oti strauji, t?d?? jebkurai invest?cijai ir iesp?jamas daž?das att?st?bas prognozes – gan optimistiskas, gan pesimistiskas. Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka potenci?lajiem ilgtermi?a apdrošin?šanas produktu ieguld?t?jiem ir j?b?t objekt?vi inform?tiem par iesp?j?m ieguld?juma rezult?t? naudu gan ieg?t, gan pazaud?t, k? ar? par iesp?j?m p?rtraukt savus uzkr?jošos apdrošin?šanas l?gumus. Finanšu un Kapit?la tirgus komisija pašlaik gatavo normat?vos aktus, kuros pl?nots noteikt k?rt?bu k?d? klientiem sniedzama inform?cija par invest?ciju produktiem. PABA atbalsta stingr?ka regul?juma ieviešanu inform?cijas sniegšanas jom?, un uzskata, ka pašlaik uzkr?još?s apdrošin?šanas nozar?, it ?paši tiešajos p?rdošanas kan?los, potenci?lie klienti bieži vien nesa?em adekv?tu inform?ciju par uzkr?još?s apdrošin?šanas instrumentiem, kuri tiem tiek pied?v?ti. Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

Par vienlīdzīgu attieksmi pret dzimumiem apdrošināšanā

Maijs 7, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Saist?b? ar Eiropas Savien?bas direkt?v?m par diskrimin?cijas aizliegumu p?c dzimuma, un gr?tnie?u diskrimin?cijas aizliegumu, pašlaik Latvij? tiek gatavotas izmai?as likum? par apdrošin?šanas l?gumu, lai nodrošin?tu to, ka apdrošin?šan? pat?r?t?ji netiek diskrimin?ti p?c š?m paz?m?m.

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka apdrošin?šana pati par sevi princip? vienm?r ir indiv?du diskrimin?joša, jo apdrošin?šanas pr?mijas parasti un gandr?z vienm?r tiek noteiktas ne tikai atkar?b? no indiv?da uzved?bas vai individu?l?s apdrošin?šanas v?stures, bet ar? atkar?b? no indiv?da (apdrošin?t?s personas) pieder?bas pie k?das grupas. Apdrošin?šanas cena (pr?mija) var b?t atkar?ga no profesijas, no j?su vecuma un vesel?bas st?vok?a, no dz?vesvietas adreses, no ?pašuma tipa k?d? dz?vojat (piem?ram, koka vai m?ra ?ka) un no pieder?bas daudz?m cit?m grup?m, tai skait? no dzimuma un no daudziem citiem apst?k?iem, kurus indiv?ds pats nevar ietekm?t. Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

OCTA tagad obligāts arī skūteriem

Aprīlis 28, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) atg?dina, ka 2011.gada ruden? sp?k? st?juš?s OCTA likuma (Sauszemes transportl?dzek?u ?pašnieku civiltiesisk?s atbild?bas oblig?t?s apdrošin?šanas likums) izmai?as cita starp? nosaka, ka kopš 2011./2012.gada ziemas, OCTA apdrošin?šana oblig?ti ir j?veic v?l vienai transporta l?dzek?u klasei, kurai tas l?dz š?m nebija oblig?ti – mop?du un sk?teru ?pašniekiem. Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

OCTA nekustamajiem īpašumiem

Aprīlis 2, 2012  |  kategorija: Jaunumi

P?d?j? laik?, sakar? ar vair?kiem lieliem negad?jumiem, sabiedr?b? ir atkal izskan?jušas domas par to vai nevajadz?tu ieviest oblig?tu nekustam? ?pašuma (it ?paši dz?vojam? fonda) apdrošin?šanu. Lasīt tālāk →

paba.eu avatārs

autors: paba.eu

Asociācija iesniedz grozījumus likumdošanā par brokeru iepirkumiem

Marts 2, 2012  |  kategorija: Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka p?d?j? laik? masu m?dijos public?t?s zi?as par gad?jumiem, kad necaursp?d?gi un bez konkursa tiek izv?l?ti atseviš?i brokeri publisko apdrošin?šanas iepirkumu veikšanai, gan pils?tu dom?s, gan ar? atseviš??s ministrij?s, tik tieš?m var rad?t pamatotas aizdomas par korupciju, un š?da prakse ir izskaužama.

T?d?? PABA ir gatava sniegt pal?dz?bu kvalitat?vu krit?riju izstr?dei apdrošin?šanas brokeru izv?lei un ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus Finanšu ministrijai Iepirkumu likuma groz?jumiem. Esam izteikuši ar? gatav?bu piedal?ties komisij?s un darba grup?s, kur tiek izstr?d?ti un sagatavoti attiec?gie likumu groz?jumi. Lasīt tālāk →