Jūs aplūkojat arhīvu apdrošināšana.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošinātāju profesionālais viedoklis par ugunsgrēku Rīgas pilī

Jūnijs 21, 2013 in Jaunumi

Skatoties no profesion?l?s risku anal?zes un apdrošin?šanas viedok?a, p?d?j? laika liel?k? ugunsnelaime – ugunsgr?ks prezidenta pil?, diemž?l k?rt?jo reizi par?d?jis m?su negatav?bu kr?zes situ?cij?m. P?c nep?rbaud?t?m zi??m, ugunsdz?s?jiem no div?m R?g? pieejamaj?m k?pn?m vienas esot bijušas remont?, savuk?rt p?rvietojamais ?dens s?knis esot notikuma viet? sal?zis. Tas atsauc atmi?? p?ris gadus vecu notikumu Ventspil?, kur v?tras rezult?t? p?rtraucoties elektr?bas padevei, izr?d?j?s, ka amonjaka tvertn?s no diviem av?rijas ?eneratoriem viena nebija, bet otrs bija remont?, un gribot negribot s?k?s iedz?vot?ju b?gšana no pils?tas. Riska anal?zes un gl?bšanas pl?na šaj? situ?cij?, š?iet, vakar nebija ne ugunsdz?s?jiem, ne gl?bšanas dienestiem un ar? tuv?k esošajiem objektiem – piem?ram citiem muzejiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

AAS Balva In memoriam

Jūnijs 18, 2013 in Jaunumi

Ar Finanšu kapit?la tirgus komisijas (FKTK) 17. j?nija l?mumu ir lab?kos med?bu laukos aizg?jusi Latvijas vec?k? apdrošin?šanas sabiedr?ba AAS Balva. Balva dibin?ta 1992. gad? un t?s s?kumstrukt?r? bija izmantoti PSRS laik? funkcion?juš?s sabiedr?bas Ingosstrah elementi. Otra no div?m tolaik PSRS esošaj?m apdrošin?šanas sabiedr?b?m – Gosstrah juridisk? mantiniece ir AAS “SEB Dz?v?bas apdrošin?šana”, kura kop? ar nesen dibin?to AAS “Citadele Life” ir „p?d?jie mohik??i” no Latvij? re?istr?taj?m dz?v?bas apdrošin?šanas sabiedr?b?m.

AAS Balva sav? trauksmainaj? dz?v? ir g?jusi cauri daž?dam turbulent?m att?st?bas f?z?m. 1996. gad? t? p?r??ma tolaik pirm?s „neatkar?g?s” apdrošin?šanas sabiedr?bas AAS Duk?ts fili??u t?klu, t?dej?di stabili k??stot par Latvijas sabiedr?bu Nr. 2 p?c fili??u t?kla apjoma. V?l?k gan to p?rsp?ja AAS Baltikums un, iesp?jams, ar? BTA. Bet k? veco laiku apdrošin?šanas trad?ciju nes?ja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nep?rsp?ta l?dz pat šim gadam. P?c ?pašnieku mai?as AAS Balva 2006. gad? apvienoj?s ar AAS Norden. Gan savos pirmss?kumos ar za?aj?m kart?m, gan ar? p?d?jos gados, Latvij? Balva bija paz?stama k? viens no Latvijas OCTA l?deriem. Tom?r OCTA zemo cenu gados, kuri s?k?s 2009. un 2010. gad?, ar l?dera godu nepietika, lai nodrošin?tu labu pe??u, bet Balvas turbulent? v?sture un reput?cija nebija t?da, lai sp?tu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošin?šanas segmentos. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošināto personu interešu aizsardzība

Oktobris 29, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) ir sagatavojusi vair?kus priekšlikumus, k? nodrošin?t apdrošin?to personu interešu aizsardz?bu, un lab?k piem?rot Latvijas likumus un normat?vos aktus re?lajai situ?cijai apdrošin?šanas nozar?.

Plaš?ku sabiedr?bu finanšu nozar? bieži vien vair?k interes? bankas (?paši, kad atkal par?d?jusies  interese par atseviš?u banku stabilit?ti). Tom?r finanšu sektor? bez bank?m ietilpst ar? apdrošin?šanas sabiedr?bas. Apdrošin?šanas un uzkr?jošais  sektors (dz?v?bas apdrošin?šana, pensiju l?me?i)  daudz?s valst?s ir pat iev?rojami liel?ks par banku sektoru. T?d?? gluži autom?tiski rodas jaut?jumi k? Latvij? tiek aizsarg?tas apdrošin?to personu intereses un vai Latvij? apdrošin?to personu intereses tiek adekv?ti aizsarg?tas. Notikumi ap nu jau gadu atpaka? bankrot?jušo Kr?jbanku par?d?ja, ka bankai piederoša apdrošin?šanas sabiedr?ba (LKB Life), nesp?ja p?rdz?vot m?tes komp?nijas maks?tnesp?ju un bankrotu. Ar? AAS LKB Life pret?ji s?kotn?ji optimistiskajiem FKTK un pašas komp?nijas vad?bas pazi?ojumiem tom?r l?n? gar? likvid?j?s un pašlaik izmaks? kompens?cijas apdrošin?tajam person?m.

Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Problēmas ar uzkrājošās apdrošināšanas pārdošanu Latvijā

Jūnijs 14, 2012 in Jaunumi

Eirozonas valstu par?du kr?ze att?st?s ?oti strauji, t?d?? jebkurai invest?cijai ir iesp?jamas daž?das att?st?bas prognozes – gan optimistiskas, gan pesimistiskas. Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka potenci?lajiem ilgtermi?a apdrošin?šanas produktu ieguld?t?jiem ir j?b?t objekt?vi inform?tiem par iesp?j?m ieguld?juma rezult?t? naudu gan ieg?t, gan pazaud?t, k? ar? par iesp?j?m p?rtraukt savus uzkr?jošos apdrošin?šanas l?gumus. Finanšu un Kapit?la tirgus komisija pašlaik gatavo normat?vos aktus, kuros pl?nots noteikt k?rt?bu k?d? klientiem sniedzama inform?cija par invest?ciju produktiem. PABA atbalsta stingr?ka regul?juma ieviešanu inform?cijas sniegšanas jom?, un uzskata, ka pašlaik uzkr?još?s apdrošin?šanas nozar?, it ?paši tiešajos p?rdošanas kan?los, potenci?lie klienti bieži vien nesa?em adekv?tu inform?ciju par uzkr?još?s apdrošin?šanas instrumentiem, kuri tiem tiek pied?v?ti. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Par vienlīdzīgu attieksmi pret dzimumiem apdrošināšanā

Maijs 7, 2012 in Jaunumi

Saist?b? ar Eiropas Savien?bas direkt?v?m par diskrimin?cijas aizliegumu p?c dzimuma, un gr?tnie?u diskrimin?cijas aizliegumu, pašlaik Latvij? tiek gatavotas izmai?as likum? par apdrošin?šanas l?gumu, lai nodrošin?tu to, ka apdrošin?šan? pat?r?t?ji netiek diskrimin?ti p?c š?m paz?m?m.

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka apdrošin?šana pati par sevi princip? vienm?r ir indiv?du diskrimin?joša, jo apdrošin?šanas pr?mijas parasti un gandr?z vienm?r tiek noteiktas ne tikai atkar?b? no indiv?da uzved?bas vai individu?l?s apdrošin?šanas v?stures, bet ar? atkar?b? no indiv?da (apdrošin?t?s personas) pieder?bas pie k?das grupas. Apdrošin?šanas cena (pr?mija) var b?t atkar?ga no profesijas, no j?su vecuma un vesel?bas st?vok?a, no dz?vesvietas adreses, no ?pašuma tipa k?d? dz?vojat (piem?ram, koka vai m?ra ?ka) un no pieder?bas daudz?m cit?m grup?m, tai skait? no dzimuma un no daudziem citiem apst?k?iem, kurus indiv?ds pats nevar ietekm?t. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

OCTA tagad obligāts arī skūteriem

Aprīlis 28, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) atg?dina, ka 2011.gada ruden? sp?k? st?juš?s OCTA likuma (Sauszemes transportl?dzek?u ?pašnieku civiltiesisk?s atbild?bas oblig?t?s apdrošin?šanas likums) izmai?as cita starp? nosaka, ka kopš 2011./2012.gada ziemas, OCTA apdrošin?šana oblig?ti ir j?veic v?l vienai transporta l?dzek?u klasei, kurai tas l?dz š?m nebija oblig?ti – mop?du un sk?teru ?pašniekiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

OCTA nekustamajiem īpašumiem

Aprīlis 2, 2012 in Jaunumi

P?d?j? laik?, sakar? ar vair?kiem lieliem negad?jumiem, sabiedr?b? ir atkal izskan?jušas domas par to vai nevajadz?tu ieviest oblig?tu nekustam? ?pašuma (it ?paši dz?vojam? fonda) apdrošin?šanu. Read the rest of this entry →