Jūs aplūkojat arhīvu Balva.

paba.eu avatārs

by paba.eu

AAS Balva In memoriam

Jūnijs 18, 2013 in Jaunumi

Ar Finanšu kapit?la tirgus komisijas (FKTK) 17. j?nija l?mumu ir lab?kos med?bu laukos aizg?jusi Latvijas vec?k? apdrošin?šanas sabiedr?ba AAS Balva. Balva dibin?ta 1992. gad? un t?s s?kumstrukt?r? bija izmantoti PSRS laik? funkcion?juš?s sabiedr?bas Ingosstrah elementi. Otra no div?m tolaik PSRS esošaj?m apdrošin?šanas sabiedr?b?m – Gosstrah juridisk? mantiniece ir AAS “SEB Dz?v?bas apdrošin?šana”, kura kop? ar nesen dibin?to AAS “Citadele Life” ir „p?d?jie mohik??i” no Latvij? re?istr?taj?m dz?v?bas apdrošin?šanas sabiedr?b?m.

AAS Balva sav? trauksmainaj? dz?v? ir g?jusi cauri daž?dam turbulent?m att?st?bas f?z?m. 1996. gad? t? p?r??ma tolaik pirm?s „neatkar?g?s” apdrošin?šanas sabiedr?bas AAS Duk?ts fili??u t?klu, t?dej?di stabili k??stot par Latvijas sabiedr?bu Nr. 2 p?c fili??u t?kla apjoma. V?l?k gan to p?rsp?ja AAS Baltikums un, iesp?jams, ar? BTA. Bet k? veco laiku apdrošin?šanas trad?ciju nes?ja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nep?rsp?ta l?dz pat šim gadam. P?c ?pašnieku mai?as AAS Balva 2006. gad? apvienoj?s ar AAS Norden. Gan savos pirmss?kumos ar za?aj?m kart?m, gan ar? p?d?jos gados, Latvij? Balva bija paz?stama k? viens no Latvijas OCTA l?deriem. Tom?r OCTA zemo cenu gados, kuri s?k?s 2009. un 2010. gad?, ar l?dera godu nepietika, lai nodrošin?tu labu pe??u, bet Balvas turbulent? v?sture un reput?cija nebija t?da, lai sp?tu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošin?šanas segmentos. Read the rest of this entry →