Jūs aplūkojat arhīvu brokeri.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Asociācijas vienojas par vadlīnijām apdrošināšanas brokeru iepirkumos

Septembris 27, 2012 in Jaunumi

2012. gada 26. septembr? R?g? notika Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cijas (PABA) un Latvijas Apdrošin?šanas brokeru asoci?cijas (LABA) p?rst?vju tikšan?s, lai diskut?tu par kop?g?m vadl?nij?m apdrošin?šanas brokeru izv?l?, veicot apdrošin?šanas brokeru iepirkumu.

2012.gada s?kum? masu m?dijos izskan?ja vair?ki diskutabli gad?jumi, kad valsts un pašvald?bu iest?des it k? necaursp?d?gi un bez konkursa r?košanas ir izv?l?juš?s apdrošin?šanas brokerus daž?du apdrošin?šanas pakalpojumu nodrošin?šanai.

Apdrošin?šanas brokeru pakalpojumus valsts un pašvald?bu iest?des un komercsabiedr?bas publiskajos iepirkumos izmanto jau turpat 15 gadus. L?dz šim Publisko iepirkumu likums speci?li neregul?ja k?rt?bu, k?d? pas?t?t?js ar apdrošin?šanas brokera pal?dz?bu iep?rk apdrošin?šanas pakalpojumus, ne ar? to, k? pas?t?t?js maks? atl?dz?bu par sa?emtajiem pakalpojumiem apdrošin?šanas brokerim. Rezult?t? past?v?ja neskaidr?bas un pretrun?gi viedok?i, kas robežoj?s pat ar aplamu viedokli, ka apdrošin?šanas brokeru pakalpojumus publiskajos iepirkumos nedr?kst izmantot visp?r.

Beidzot 2012.gada j?nij? Saeim? tika pie?emti groz?jumi Publisko iepirkumu likum? (groz?jumi st?j?s sp?k? ar 1.augustu), kur? tika noteikts pien?kums pas?t?t?jam veikt atseviš?u iepirkumu apdrošin?šanas brokera izv?lei.  Pati brokera izv?les proced?ra Publisko iepirkumu likum? nav nek? atseviš?i atrun?ta un šobr? tai ir piem?rojami visp?r?jie likuma principi. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Asociācija iesniedz grozījumus likumdošanā par brokeru iepirkumiem

Marts 2, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) uzskata, ka p?d?j? laik? masu m?dijos public?t?s zi?as par gad?jumiem, kad necaursp?d?gi un bez konkursa tiek izv?l?ti atseviš?i brokeri publisko apdrošin?šanas iepirkumu veikšanai, gan pils?tu dom?s, gan ar? atseviš??s ministrij?s, tik tieš?m var rad?t pamatotas aizdomas par korupciju, un š?da prakse ir izskaužama.

T?d?? PABA ir gatava sniegt pal?dz?bu kvalitat?vu krit?riju izstr?dei apdrošin?šanas brokeru izv?lei un ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus Finanšu ministrijai Iepirkumu likuma groz?jumiem. Esam izteikuši ar? gatav?bu piedal?ties komisij?s un darba grup?s, kur tiek izstr?d?ti un sagatavoti attiec?gie likumu groz?jumi. Read the rest of this entry →