Jūs aplūkojat arhīvu FKTK.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošināto personu interešu aizsardzība

Oktobris 29, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesion?lo apdrošin?šanas brokeru asoci?cija (PABA) ir sagatavojusi vair?kus priekšlikumus, k? nodrošin?t apdrošin?to personu interešu aizsardz?bu, un lab?k piem?rot Latvijas likumus un normat?vos aktus re?lajai situ?cijai apdrošin?šanas nozar?.

Plaš?ku sabiedr?bu finanšu nozar? bieži vien vair?k interes? bankas (?paši, kad atkal par?d?jusies  interese par atseviš?u banku stabilit?ti). Tom?r finanšu sektor? bez bank?m ietilpst ar? apdrošin?šanas sabiedr?bas. Apdrošin?šanas un uzkr?jošais  sektors (dz?v?bas apdrošin?šana, pensiju l?me?i)  daudz?s valst?s ir pat iev?rojami liel?ks par banku sektoru. T?d?? gluži autom?tiski rodas jaut?jumi k? Latvij? tiek aizsarg?tas apdrošin?to personu intereses un vai Latvij? apdrošin?to personu intereses tiek adekv?ti aizsarg?tas. Notikumi ap nu jau gadu atpaka? bankrot?jušo Kr?jbanku par?d?ja, ka bankai piederoša apdrošin?šanas sabiedr?ba (LKB Life), nesp?ja p?rdz?vot m?tes komp?nijas maks?tnesp?ju un bankrotu. Ar? AAS LKB Life pret?ji s?kotn?ji optimistiskajiem FKTK un pašas komp?nijas vad?bas pazi?ojumiem tom?r l?n? gar? likvid?j?s un pašlaik izmaks? kompens?cijas apdrošin?tajam person?m.

Read the rest of this entry →