Jūs aplūkojat arhīvu Latvija.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošinātāju profesionālais viedoklis par ugunsgrēku Rīgas pilī

Jūnijs 21, 2013 in Jaunumi

Skatoties no profesion?l?s risku anal?zes un apdrošin?šanas viedok?a, p?d?j? laika liel?k? ugunsnelaime – ugunsgr?ks prezidenta pil?, diemž?l k?rt?jo reizi par?d?jis m?su negatav?bu kr?zes situ?cij?m. P?c nep?rbaud?t?m zi??m, ugunsdz?s?jiem no div?m R?g? pieejamaj?m k?pn?m vienas esot bijušas remont?, savuk?rt p?rvietojamais ?dens s?knis esot notikuma viet? sal?zis. Tas atsauc atmi?? p?ris gadus vecu notikumu Ventspil?, kur v?tras rezult?t? p?rtraucoties elektr?bas padevei, izr?d?j?s, ka amonjaka tvertn?s no diviem av?rijas ?eneratoriem viena nebija, bet otrs bija remont?, un gribot negribot s?k?s iedz?vot?ju b?gšana no pils?tas. Riska anal?zes un gl?bšanas pl?na šaj? situ?cij?, š?iet, vakar nebija ne ugunsdz?s?jiem, ne gl?bšanas dienestiem un ar? tuv?k esošajiem objektiem – piem?ram citiem muzejiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

AAS Balva In memoriam

Jūnijs 18, 2013 in Jaunumi

Ar Finanšu kapit?la tirgus komisijas (FKTK) 17. j?nija l?mumu ir lab?kos med?bu laukos aizg?jusi Latvijas vec?k? apdrošin?šanas sabiedr?ba AAS Balva. Balva dibin?ta 1992. gad? un t?s s?kumstrukt?r? bija izmantoti PSRS laik? funkcion?juš?s sabiedr?bas Ingosstrah elementi. Otra no div?m tolaik PSRS esošaj?m apdrošin?šanas sabiedr?b?m – Gosstrah juridisk? mantiniece ir AAS “SEB Dz?v?bas apdrošin?šana”, kura kop? ar nesen dibin?to AAS “Citadele Life” ir „p?d?jie mohik??i” no Latvij? re?istr?taj?m dz?v?bas apdrošin?šanas sabiedr?b?m.

AAS Balva sav? trauksmainaj? dz?v? ir g?jusi cauri daž?dam turbulent?m att?st?bas f?z?m. 1996. gad? t? p?r??ma tolaik pirm?s „neatkar?g?s” apdrošin?šanas sabiedr?bas AAS Duk?ts fili??u t?klu, t?dej?di stabili k??stot par Latvijas sabiedr?bu Nr. 2 p?c fili??u t?kla apjoma. V?l?k gan to p?rsp?ja AAS Baltikums un, iesp?jams, ar? BTA. Bet k? veco laiku apdrošin?šanas trad?ciju nes?ja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nep?rsp?ta l?dz pat šim gadam. P?c ?pašnieku mai?as AAS Balva 2006. gad? apvienoj?s ar AAS Norden. Gan savos pirmss?kumos ar za?aj?m kart?m, gan ar? p?d?jos gados, Latvij? Balva bija paz?stama k? viens no Latvijas OCTA l?deriem. Tom?r OCTA zemo cenu gados, kuri s?k?s 2009. un 2010. gad?, ar l?dera godu nepietika, lai nodrošin?tu labu pe??u, bet Balvas turbulent? v?sture un reput?cija nebija t?da, lai sp?tu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošin?šanas segmentos. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Glābšana uz ledus – kurš maksās?

Aprīlis 18, 2013 in Jaunumi

 

Pirms ned??as Latviju un pasauli p?ršalca zi?a, par vair?k nek? 200 makš?erniekiem, kuri attap?s uz milz?ga dreif?joša ledus gabala J?rmal?. Pateicoties gl?bšanas dienestu un armijas kop?g?m p?l?m, visi p?rgalvji ar daž?du gl?bšanas l?dzek?u pal?dz?bu – piep?šam?m laiv?m, velko?iem, helikopteriem un pat ledlauzi, tika izgl?bti.

Uz mirkli Latvija pasaul? k?uva slavena. Zi?a par j?r? iep?stajiem makš?erniekiem un vi?u varon?gajiem gl?b?jiem aplidoja masu inform?cijas l?dzek?us, nok??stot pat l?dz Austr?lijai un ??nai, t?dej?di p?rsp?jot valsts apmaks?to Latvijas t?la veidot?ju p?li?us m?su zemes populariz?šan?. Read the rest of this entry →