Jūs aplūkojat arhīvu Rīga.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošinātāju profesionālais viedoklis par ugunsgrēku Rīgas pilī

Jūnijs 21, 2013 in Jaunumi

Skatoties no profesion?l?s risku anal?zes un apdrošin?šanas viedok?a, p?d?j? laika liel?k? ugunsnelaime – ugunsgr?ks prezidenta pil?, diemž?l k?rt?jo reizi par?d?jis m?su negatav?bu kr?zes situ?cij?m. P?c nep?rbaud?t?m zi??m, ugunsdz?s?jiem no div?m R?g? pieejamaj?m k?pn?m vienas esot bijušas remont?, savuk?rt p?rvietojamais ?dens s?knis esot notikuma viet? sal?zis. Tas atsauc atmi?? p?ris gadus vecu notikumu Ventspil?, kur v?tras rezult?t? p?rtraucoties elektr?bas padevei, izr?d?j?s, ka amonjaka tvertn?s no diviem av?rijas ?eneratoriem viena nebija, bet otrs bija remont?, un gribot negribot s?k?s iedz?vot?ju b?gšana no pils?tas. Riska anal?zes un gl?bšanas pl?na šaj? situ?cij?, š?iet, vakar nebija ne ugunsdz?s?jiem, ne gl?bšanas dienestiem un ar? tuv?k esošajiem objektiem – piem?ram citiem muzejiem. Read the rest of this entry →