Jūs aplūkojat arhīvu risku analīze.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Glābšana uz ledus – kurš maksās?

Aprīlis 18, 2013 in Jaunumi

 

Pirms ned??as Latviju un pasauli p?ršalca zi?a, par vair?k nek? 200 makš?erniekiem, kuri attap?s uz milz?ga dreif?joša ledus gabala J?rmal?. Pateicoties gl?bšanas dienestu un armijas kop?g?m p?l?m, visi p?rgalvji ar daž?du gl?bšanas l?dzek?u pal?dz?bu – piep?šam?m laiv?m, velko?iem, helikopteriem un pat ledlauzi, tika izgl?bti.

Uz mirkli Latvija pasaul? k?uva slavena. Zi?a par j?r? iep?stajiem makš?erniekiem un vi?u varon?gajiem gl?b?jiem aplidoja masu inform?cijas l?dzek?us, nok??stot pat l?dz Austr?lijai un ??nai, t?dej?di p?rsp?jot valsts apmaks?to Latvijas t?la veidot?ju p?li?us m?su zemes populariz?šan?. Read the rest of this entry →