Ētikas kodekss

Pamatprincipi.

Savā profesionālajā darbībā brokeris

  1. Strādā ar pienācīgu prasmi, rūpību un uzticamību;
  2. Ievēro profesionālās ētikas principus un strādā ar saviem klientiem atklāti un godīgi;
  3. Cenšas iegūt no klientiem pietiekoši daudz informācijas par viņu apstākļiem un darbību un mērķiem, lai varētu attiecībā pret klientiem pilnībā izpildīt savus profesionālos apdrošināšanas brokeru pienākumus;
  4. Pēc iespējas cenšas sniegt klientiem pilnīgu, piemērotu un savlaicīgu informāciju, kas ļautu klientiem veikt informētu un brīvu izvēli par vēlamo apdrošināšanas segumu;
  5. Cenšas atbilstošā veidā nodrošināt sev  uzticēto vai rīcībā nodoto klientu naudas līdzekļu, īpašuma vai informācijas drošību;
  6. Organizē un veic savus darījumus apzinīgi un saprātīgi.
  7. Cenšas izvairīties no interešu konfliktiem. Interešu konflikta gadījumos organizēt savu darbu tā, lai ievērotu objektivitāti un neitralitāti pret katru no pusēm. ;
  8. Apdrošināšanas brokeris nedrīkst nostādīt savas personiskās intereses augstāk par savu profesionālo pienākumu attiecībā pret klientiem, kuru uzdevumā viņi strādā
  9. Godīgi un atbilstoši izskata sūdzības un pretenzijas par savu darbību.
  10. Brokeris nodrošina to, ka viņu izmatotie reklāmas un mārketinga materiāli ir skaidri, godīgi un nav maldinoši.

Attiecību veidošana ar klientiem.

Brokeris nodrošina pienācīgu izpratni par klientu nodarbošanos, novērtē klientu zināšanas un izpratni par riskiem, kas saistīti ar viņu nodarbošanos, un ņem šo informāciju vērā, strādājot ar klientiem

Brokeris savāc pietiekami daudz informācijas par klientu apstākļiem un nodarbošanos, lai varētu pareizi un objektīvi noteikt klientu vajadzības pēc apdrošināšanas seguma un tādējādi izpildīt savu profesionālo apdrošināšanas brokeru pienākumu attiecībā pret saviem klientiem.

Pēc klienta pieprasījuma brokeri informē klientu par brokera atalgojuma lielumu un struktūru attiecībā uz klienta slēdzamo apdrošināšanas līgumu.

Informācija par apdrošināšanas piedāvājumu

Brokeris piedāvā saviem klientiem adekvātu, pārskatāmu un savlaicīgu informāciju tā, lai klienti varētu izdarīt informētu izvēli par savu apdrošināšanu.

Brokeris izskaidro klientiem dažādu pēc brokera uzskata klientam piemēroto iespējamo apdrošinājuma segumu atšķirības gan seguma, gan cenas ziņā. Izskaidrojot apdrošinājumu klientiem, brokeris ņem vērā klientu zināšanas un informētību, lai izlemtu, cik detalizēti klientiem izskaidrot dažādas apdrošināšanas nosacījumu sastāvdaļas.

Brokeris izskaidro klientiem galvenās piedāvātā apdrošinājuma seguma īpašības, tai skaitā būtiskie klientam uzliktie pienākumi un izņēmumi vai citi atlīdzību ierobežojoši faktori. Šis izklāsts ir tāds, lai klientam veidotos pēc iespējas pilnīgs iespaids par iegādāto apdrošinājuma segumu un tā ierobežojumiem. Izskaidrojot to, brokeris ņem vērā klienta zināšanu līmeni un to, cik  daudz piedāvātie apdrošināšanas noteikumi atšķiras no vispārpieņemtajiem.

Rekomendāciju sniegšana klientiem

Brokerim ir tiesības sniegt klientiem rekomendācijas tikai tādos jautājumos, par kuriem brokeris ir profesionāli kompetents. Ja brokeris nav pietiekoši kompetents apspriežamajos jautājumos, tad viņš vai nu izmanto citu speciālistu padomus attiecīgajos jautājumos vai arī rekomendē to darīt klientam.

Brokeris skaidri norāda klientam savas kompetences robežas –  par kuriem jautājumiem sniegtās konsultācijas un rekomendācijas attiecas uz profesionāla apdrošināšanas brokera kompetenci.

Klienta pienākums sniegt informāciju

Brokeri informē klientu par tā pienākumu sniegt pilnīgu un patiesu informāciju par visiem ar apdrošināšanu saistītājiem apstākļiem kā arī par iespējamām sekām, kas var rasties, ja šī informācija netiek sniegta, vai tiek sniegta nepietiekama vai nepatiesa informācija. Šis pienākums attiecas gan uz apdrošināšanas sagatavošanas laiku, gan arī uz visu polises darbības laiku.

Brokera pienākums ir skaidri informēt, ka klients ir pilnā mērā atbildīgs par visu apdrošināšanas pieteikumos un citos līdzīga tipa dokumentos sniegtās informācijas pareizību. Brokeris vienmēr atgādina klientam par tā pienākumu pārbaudīt šīs informācijas pareizību

Ja brokerim rodas aizdomas vai pārliecība, ka klients sniedz apzināti nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, tad brokeris uzaicina klientu sniegt pilnīgu un patiesu informāciju. Ja šāda informācija netiek saņemta, tad brokerim ir jāapsver iespēju atteikties no tālākas sadarbības ar šādu klientu.

Piedāvājuma kvalitāte

Sniedzot apdrošināšanas piedāvājumu, brokeris vispirms pārliecinās par sniegtā piedāvājuma precizitāti un par to, vai vēlāk būs iespējams veikt apdrošināšanu uz piedāvātajiem nosacījumiem.

Brokeris, kad tas ir saprātīgi un praktiski iespējams, cenšas klientiem sniegtās instrukcijas un no klientiem saņemtos norādījumus apstiprināt rakstiski.

Apdrošinātāju izvēle

Brokeri, darbojoties klienta interesēs un izvēloties apdrošinātāju, lieto savas zināšanas, pieredzi un prasmi, lai izvēlētos tādu apdrošinātāju, kas vislabāk atbilst klienta interesēm.

Ja klients, neskatoties uz brokera rekomendācijām, izvēlas citu apdrošinātāju vai savādāku apdrošinājuma segumu nekā brokera rekomendēto, tad brokera pienākums ir saņemt no klienta rakstisku apstiprinājumu šādai izvēlei.

Klientu apkalpošana

Brokera pienākums ir pienācīgi atbildēt uz visiem klientu pieprasījumiem un saraksti, ja brokers nav savādāk vienojies ar klientu.

Brokera pienākums ir pārskaitīt tālāk naudu (gan no klientiem saņemto, gan arī klientiem paredzēto) bez liekas kavēšanās un novilcināšanas. Pagarinot polises darbības termiņu, brokeris atgādina klientam par klienta pienākumu sniegt visu būtisko informāciju, kas var attiekties uz apdrošināšanu

Atlīdzības (apdrošināšanas gadījumi)

Gadījumos, kad brokeris piedalās apdrošināšanas gadījumu kārtošanā, brokeris pēc iespējas sniedz klientiem padomus par to, kā kārtojama atlīdzība saskaņā ar apdrošināšanas polisi, pēc kuras šī atlīdzība tiek pieprasīta.

Brokeris, kārtojot atlīdzību, strādā godīgi, taisnīgi un kārtīgi, un informē klientus par atlīdzības kārtošanas gaitu.

Brokeris bez liekas kavēšanās informē klientus par vienošanām, kas panāktas ar apdrošinātājiem.

Dokumentācija

Brokera pienākums ir savlaicīgi atbildēt uz korespondenci un censties panākt savlaicīgu atbildi arī no citiem korespondences partneriem.

Brokeris bez liekas kavēšanās nodod dokumentus tālāk to adresātiem.

Interešu konflikts

Brokerim cenšas izvairīties no interešu konfliktiem, bet, ja no interešu konflikta izvairīties neizdodas, tad brokeris pilnībā informē visas iesaistītās puses par radušos situāciju un organizē savu darbu tā, lai tālākajā darbībā nediskriminētu nevienu no pusēm.

Brokeris savā darbā pirmām kārtām ievēro to savu klientu intereses, kuru uzdevumā viņš strādā.

Konfidencialitāte un datu drošība

Brokeris nedrīkst izpaust no klientiem iegūto informāciju citām vajadzībām kā tikai apdrošināšanas brokera darbību veikšanai. Klientu sniegtās informācijas izpaušana trešām personām pieļaujama tikai ar attiecīgā klienta piekrišanu vai arī gadījumos, kad brokerim tas ir jādara saskaņā ar likuma prasībām.

Brokeris nodrošina klientiem piederošo vai klientu uzdevumā glabāto naudas līdzekļu, dokumentu un informācijas pienācīgu glabāšanu.

Sūdzības un pretenzijas

Brokera pienākums ir klientiem pēc to pieprasījuma sniegt informāciju par sūdzību un pretenziju izskatīšanas kārtību.

Brokeris rīkojas ar sūdzībām un pretenzijām godīgi un nekavējoties.